Az EGY-ÉN-MAGosság alapvetése

A filozófiai értelemben vett szolipszizmus (mint bármilyen más filozófiai, metafizikai rendszer), az emberi lényként alászállt Isten egy töredékes, viszonylagos nézete önMAGáról. A filozófiai szolipszizmus feletti EGY-ÉN-MAGosság metafizikai tudatmodellje a spirituális önmegvalósítás azon ősi, elvi alapját írja le, mely által az önMAGát véges emberi tudatként azonosító végtelen Isteni Tudat, önMAGából kiindulva, önMAGán át haladva, önMAGába visszatérhet. Ez a LÉT és a létezés legnagyobb paradoxona, hogy személyes énként miként válhatok azzá, ami nem voltam, nem leszek és nem lehetek: mert ÉN MAGam VAGYOK.

…tovább »

A hét ágra sütő Nap

A Tudat a Valóság.

A Valóság a Tudat.

ÉN vagyok.

A Lét közÉP-PONTja vagyok.

Mind-ÉN és Mind-ÉN-ki vagyok

Mind-ÉNség vagyok.

A VAGYOK vagyok.

1. A Nap gyermeke

Egy júniusi nap kora délutánján a Szamos part gátján ültem. A ragyogó, tiszta, kék égbolton fényesen tündökölt a Nap izzó, aranyló korongja. Amint beletekintettem az erőtől pompázó, lenyűgöző, megbabonázón kozmikus Szembe,

…tovább »

Levél MAGomtól MAGamnak

Kedves Jocó!

Amikor az alábbi gondolatokat az utolsó írásaid olvasva most a napokban leírtam, és már kérdő címekkel is elláttam, nem állhatom meg, hogy ne ismertessem meg Veled is. Kérlek, hogy mint ahogyan küldöm, fogadd szívbéli szeretettel, és ha valahol esetleg hibádzik, javítsd, ki és használd egész-séggel.

MAGad is pont ugyanolyan (megfigyelő) szem-pont vagy, mint MAGam is vagyok, és ezért a “szemet” illetően is EGY SZEMponton, és ugyanakkor EGY SZEMpontban, de ennek az egész SZEMnek is szemlélésében is vagyunk?

Vajon kitől-mitől is van, hogy mindent (még tehát IS-TEN-t és TEN-MAGunkat is) pontosan (is) meg akarunk határozni,

…tovább »

Puritán Szájbersarok 2010-2015

A Puritán Szájbersarok öt évének szűrete az alábbi három könyv. A “Végtelen EGY“, az “Egy bolond bölcselete” és “AZ ELMén TÚL” című kiadványok magukban foglalják a blogon megjelent írások koncentrátumát. A “transzmEnta kiadó” oldalán mind elektronikus, mind nyomtatott formátumban hozzáférhetőek, ameddig a készlet tart.

…tovább »

Ön és ÉNismereti Meta-lélektan

Bevezető

Aranykorukat élik a mai nyugati típusú társadalmakban a különböző önismereti utak, módszerek, tanfolyamok. Jelen írásban nem ezen jelenségről szeretnék véleményt formálni, hanem a célom rávilágítani arra, hogy mi a valódi hiányossága ezen utaknak, melyek ismerete nélkül általában igen nehéz, vagy sokak számára egyenesen lehetetlen érdemi változást elérni életükben.

Az általam eddig tapasztaltak alapján lényegében az mondható el, hogy a mai önismereti módszerek elméleti alapjai zömében mind a modernnek nevezett pszichológia módszerein, ezen belül is pedig viselkedéstani megfigyeléseken nyugszanak. Előre bocsájtom, hogy jelen írásnak nem célja ezek kritizálása, vagy hasznosságuknak a megkérdőjelezése, mert soha nem tudhatjuk,

…tovább »

Egy könyv születése

Megjelent „Végtelen EGY” címmel az utóbbi négy év írásaiból készült válogatás könyvem. A Puritán Szájbersarok hűséges olvasói már találkozhattak a könyv tartalmaival, ezért a benne foglalt gondolatok számukra nem lesznek idegenek. A könyv azonban több mint írások gyűjteménye, egy sajátos, egyedi belső tudati út stációinak a lenyomata, melynek fejezeteit az Élet, a Sors írta. A könyv elektronikus formátumban és nyomtatásban is elérhető, az e-könyv pedig teljesen ingyenesen letölthető a „tarnszmEnta kiadó” oldalán. Ezúttal szeretnék szívből jövő köszönetet mondani mind-én-Kinek, aki eme út sajátos lépcsőin velem tartott, inspirált, kritikát fogalmazott meg,

…tovább »

Tér és Idő

A Tér és az Idő van az Örökkévaló zsebében, és nem az Örökkévaló a Tér és az Idő zsebében. Az ŐS-Tudat a tér-idő kontinuumot magában foglalja mint tudatdimenziót, mely az EGYetemes elmében és elme által vetül ki, nyilvánul meg és amit az emberi lény érzéki valóság néven tapasztal meg tudati azonosulása révén.

A Tér az a létpotencialitás, amiben az Örökkévaló EGY formanélkülisége VÉGtelen módon alakot ölthet, hogy a Szellem Anyagként megtestesülhessen.

Az Idő az a létpotencialitás, amiben az EGY Örökkévalósága megtörténhet.

A Tér azért van, hogy az Örökkévaló megnyilvánulhasson.

…tovább »

A Misztikus Intuíció

A misztikus intuíció közvetlen behatolás Isten Valóságába, Isten Lényegébe. EGY és EGYetlen Valóság létezik csak, az EGY Valósága, mely az individuális emberi elmében végtelen sok darabra hullik, és az elme tévesen azt gondolja, hogyha ezeket a szilánkokat a ráció által valamiféle rendszerbe foglalja, azokat felcímkézi, osztályozza, akkor ebből megfejtheti, megértheti és összerakhatja A Valóságot. A tudomány hamis ígérete ez, a mai kor szakrális látását vesztett emberiségének. A mája fátylának a tanulmányozása által ugyanis soha nem juthatunk puszta rációval el annak a megértéséhez, hogy a fátyol mit is fed, vagyis hogy a Valóság EGYségének a megtapasztalása túl van mindenféle racionális modellalkotáson,

…tovább »

Isten Szent Neve

Este volt. A férfi jóízűen elfogyasztotta vacsoráját feleségével. Semmi különleges nem ígérkezett a nap további részére, így bevonult a konyhából a lakó és háló szobába, majd elhelyezkedett kedvenc fotelében. Felesége hamarosan követte, aki az ágyra kucorodva bekapcsolta a tévékészüléket, majd tevékenykedni kezdett hordozható számítógépével.

A negyvenes férfi hamarosan olyan megtapasztalásnak volt részese, mely semmilyen addigi élményhez sem volt fogható életében. A fotelben ülve egyszer csak azt érezte, hogy valami fenséges, magasztos, addig soha nem tapasztalt erő tölti el, és tudata átlépett egy olyan térbe, mely addig ismeretlen és elképzelhetetlen lett volna a számára. Érdekes módon, végig tudatában volt annak,

…tovább »

Materializmus, avagy a céllá vált eszköz története

A materializmus egy tudatforma, melyben a végtelen, EGYetemes ŐS-Tudat az érzékekkel tapasztalható fizikai, anyagi lét önabszolutizáló kizárólagosságának az illúziójába zárkózik. Az anyagtudatú ember tudatilag teljesen leválik arról az ősvalóság-látásról, melyben a létezés egyetlen összefüggő, tudati mezőként létezik, és ennek az ős valóságnak, ennek az egyetlen, egyetemes, mindenben jelenlévő, mindenben megnyilvánuló, és minden valóság Forrását képező ős lényegiségnek a neve: Szellem.

A mai kor materialista paradigmájában létrejött tudományos-materialista világképben a Szellem metafizikai értelmezése hiányos, töredékes, olyannyira végzetesen, hogy valójában a tudományok semmi mást nem tesznek, mint a metafizikai értelemben vett Szellemnek pusztán a legvékonyabb héját tapintják: az anyagi kivetülést.

…tovább »