Miért nem értheti meg az ember pusztán az értelmével Jézus Krisztus tanítását, üzenetét, az EGYedül üdvözítő örömhírt? Túl azon, hogy a tanítás VALÓdi MAGvának a megértése csak Isten Lelke által lehetséges, a legnagyobb probléma a saját szívünk állapota. Milyen összefüggésben van a szívünk, az abban uralkodó vágyak, érzelmek, érzések világa a megértéssel? Sokkal egyszerűbb, sem mint azt gondolnánk. Az elme, még ha sok esetben képes is lényegi összefüggések meglátására, azok változást mindaddig nem idézhetnek elő bennünk, sem a valódi megértés, sem a valódi befogadás és megtérés, sem a tanítás megvalósításának tekintetében mindaddig, míg a szívünkben uralkodó sötétség, megtámadva érzi magát az Igazság Fénye által.

A szívünkben sokszor oly sok az ellenszenv, a gonoszság, az elutasítás mindazon Igazság felé, amely EGYedül tisztára moshat bennünket, hogy hiába halljuk az Igazságot, mert az olyan gyökeres változásra kényszerítene bennünket, hogy automatikusan ellenállást vált ki belőlünk, a szívünkben. Bármi, ami rámutat az én helytelen gondolkodásomra, cselekvésemre, életvitelemre, viselkedésemre, viszonyulásomra emberteásaimhoz, a környezetemhez és nem utolsósorban Istenhez, az mindaddig ellenállást, elutasítást, ellenszenvet, dühöt szül az én szívemben, ameddig találva érzem magam általa, és sürgetve a cselekvésre. Tehát az Igazság elutasításának legfőbb oka, magának a szívemnek és a lelkemnek a katasztrofális, Istent elutasító, nyomorúságos állapotában található meg. Mert mindaddig, amíg a lelkem nem tisztul meg, kezdetben legalább annyira, hogy az Igazság fényének első sugarait ne utasítsam el zsigerileg, addig semmi esélyem sincs az Igazság, azaz Isten VALÓságának a befogadására a szívembe.

De megtisztíthatom-e a saját magam szívét azoktól a zsigeri indulatoktól, romboló érzésektől, hamis érzelmektől, melyek elutasítják az Igazság Fényét énbennem? Nem, ez nem lehetséges, és bárki aki azt állítja, hogy saját magán ebben a tekintetben segíthet, vagy netán más valaki őrajta segíthetne emberi megfontolások, módszerek által, az még nem ismerte meg az Igazság természetét. Csak Isten tisztíthatja meg az emberi szívet mindazon sötétségtől, amely a legnagyobb akadálya az Igazság befogadásának, amely aztán fokozatosan átformálhatja emberségem, egyre inkább átadva a helyet a szívemben és az elmémben Istennek, és az Ő VALÓ Igazságának, és az abban kiteljesedő isteni létezésnek. Jézus Krisztus tanítása olyan egyszerű, amikor a szív megérik annak látására: emberek, engedjétek, hogy a szívetek szelídre és alázatosra formálhassa, a megtisztító Igazság elfogadása, és az újjászülő Szent Lélek befogadása által, a Mennyei Atyánk, Isten. Nem szükséges semmi több tudása mindehhez, csak őszinte belátás, ami annak a felismeréséből fakad, hogy minden szenvedésünk az Isten tökéletes világa ellen való lázadásunk, az Igazság ellen való fordulásunk következménye. Nem Isten büntet minket, hanem szenvedésünk a saját tudatlanságunkból fakadó Igazság- és Életellenes vétkeink következménye.

Ezért halott a lelkünk, a szívünk mindaddig, míg Isten újjá nem szüli bennünk azt, az Igazság Lelke által, ezért vak a mi szellemünk, mert amíg nem tiszta a szívünk, nem láthatjuk meg Istent. Ha nem láthatjuk meg Istent, az Ő Igazságában, EGYedül-VALÓ féltő SZERetetének boldog üdvösségében, akkor vakok, bénák, sánták, leprásak, vérfolyásosak, egyszóval betegek, de még inkább betegségeinkben élő halottak vagyunk. A tetszhalál állapotát képzeljük az élet fényességének, mert nem értjük meg, mit is jelent, az újjászületés Isten Lelkétől, Isten Szívében. Nincs hogy megértse az emberi gondolatokkal szennyezett elme Isten Igazságát, mert azt a maga teljességében és gyönyörűségében, csak a szív és a lélek érezheti át, és a szív értelme foghatja csak fel. Ó, mily elmondhatatlan gyönyörűség az a léleknek, mily határtalan boldogság a szívnek, mily magasztos és teljes üdvösség az valódi, Istennel EGY lényegünknek: az Ős, Istenben fénylő és tökéletes embernek, akit Isten az Ő képmására és önön tökéltességének a teljes hasonlatosságára teremtett.

Miért akarnánk hát tovább ragaszkodni a mi tökéletlen elképzeléseinkhez Istenről, a világról és az emberről, amikor Jézus Krisztus bemutatta nekünk a tökéletes embert, az Ő Isten-emberségében? Miért akarnánk tovább ragaszkodni a lázadásunkban megrontott, sátáni és antikrisztusi valóságunkhoz, ami a megtagadása, a kigúnyolása, és a leköpdösése Isten fénylő, Igazságtól és Élettől teljes, SZEReteben létező, tökéletes EGYsÉgének, amiben visszajuthatunk, az Ő kEGYelme által abba a ragyogó, romolhatatlan, Igazságtól, Isten Lelkének világosságától és örök SZERetetétől szikrázó, tökéletes VALÓságba, a Mennyek országába, amit Isten a számunkra készített? Meddig fetrengünk még a disznók vályúja előtt, moslékért könyörögve, amikor meghívást kaptunk a Menyegzőre?

Jézus Krisztus, kérünk könyörülj rajtunk vakokon, bénákon, süketeken, leprásokon, bélpoklosokon, megszállottakon és mindennemű tisztátalanságokkal gyötört szívű embereken! Kérünk gyógyíts meg bennünket, hogy láthassunk, hallhassunk Téged, és szívünkben tisztává válhassunk a Te dicsőséged meglátására, az Új Földön és a mennyei Jeruzsálemben, Isten országának és a Mennyek országának örökké-VALÓ, isteni SZERben teljes üdvösségére! Ámen.

Powered by RedCircle