Isten országa ti bennetek van

A Kali Yuga, a Vaskor – a spirituális önmegvalósítás szempontjából – a legösztönzőbb kor a metafizikai értelemben vett felébredésre. Mert a valódi kérdés: kinek az álma mindez? Kinek jelenik meg mindez, amit valóságnak képzelek? Ki vagyok én, aki SZEMléli mindezt?

A válasz: MAGa(m) a SZEM.

Az Aranykor és a Vaskor és minden kor teljessége: EGY-ÉN-ként ÉN MAGam VAGYOK. Isten – amennyiben Isten alatt a Teljességet, az Abszolútumot értem – minden. Isten Mind-ÉN. Mindig csak az emberré vált Isten – megMÁSult emberi énemben – vágyhat a felébredésre, amikor az álom túl mély, túl FÉL-ELEMetes, túl fekete, túl démoni, mert a Teljesség, a Teljes ÉG (eg, ég, egész) MAGom az Éberség, a Lét és a Nemlét kényszerétől sem determinált VANság EGYsége. Szabadság.

Hálás vagyok, hogy e korban születhettem, mert az “Aranykorban” – amiben bár az éberség a legmagasabb fokú, de mégsem TELJES – valószínűleg semmi, de semmi nem ösztönözne arra, hogy ennyire vágyhassak a végső felébredésre. Amint a yugák rendje sincs rajtam kívül, úgy az Aranykor és a Vaskor potencialitásai, és tudati realitása sem. A kérdés: valóban ébredni akarok-e, vagy tovább borzongani saját isteni álmom egyre sötétülő, egyre mélyülő, önMAGamtól egyre távolodó valóságának tudati tereiben bolyongva? Minden lehetséges.

A kérdés számomra mégsem kérdés. MAGában hordozza a választ. Az Élet a Lét álma, a Lét alászállása, melyben az EGY és EGYetlen valóság: ÉN VAGYOK.

Van-e alkalmasabb hely, van e alkalmasabb kor az ébredésre, mint az egyetlen valóság-pillanat, a jelen-LÉT amit önMAGamban megragadhatok, s mely nem volt, nem lesz, hanem mindig és örökké VAN, s ami szupraperszonális értelemben is ÉN VAGYOK?

Felébredni annyit tesz, mint EGY-ÉN-MAGommá lenni, újra Mindenhatóvá, Mindentudóvá, Teljességé válni. Azzá lenni amivé nem válhatok, mert időtlen idők óta vagyok, de emberi énként azonosítva önmagam, a tudatlanság fátylával, a májával takarom el tudatom.

Felébredni annyit tesz, mint teljes uralmat, hatalmat nyerni önMAGam felett, megszabadulni a tudatlanságtól, a létörvény, a létesülési törvény istenként szabadon vállat forgatagából, a Szamszárából. Belépni EGY-ÉN-MAGom MAGasztos, mindenek felett álló Örökké-VALÓságába: IS-TEN-MAGom Országába.

“Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.” (Lk 17, 20-21)

Kinek füle van, hallja.

ragyogas

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)