Ezo-biznisz, ego-biznisz

Tartozom egy bejegyzéssel magamnak. Egyre több embert látok, aki reménytelenül belegabalyodik a moslékként mindent elöntő ezotéria hamis, megvezető, spiritualitásnak nevezett szellemi hálójába. Tisztában vagyok vele, hogy bármilyen moslék potenciálisan tartalmazhat gyöngyöket, ám az interneten, könyvekben, filmekben stb. terjesztett ezoterikusnak mondott megnyilvánulások esetében a gyöngy többnyire elmarad. Helyette az életidegen, légüres szellemi térbe szippantó, áltudományos, vallásos, sci-fi és fantasy színvonalú ponyvaregény stílusú, vagy éppenséggel magas szintűnek tűnő, zavaros fogalmi egyveleggel tálat spirituális moslékra van kilátása a keresőnek. Mi az, ami eme kemény, kíméletlen, kritikus kijelentéseim mögött meghúzódik? Mi az, ami arra késztet, hogy megírjam a véleményem? Elsősorban az a töménytelen hazugság, amivel gátlástalanul árasztják el az erre szakosodott „szellemi műhelyek” a keresőket, azon keresőket, akik már ráébredtek arra, hogy az emberi lény számára a materialista-tudományos világkép nem kielégítő, mivel nem képes választ nyújtani a lélek-szellem kérdéseire, továbbá esetlegesen már túljutottak a hagyományos vallási kereteken, mert sem azok interpretációi, sem az interpretációkban fellelhető válaszok nem voltak kielégítőek számukra. Egyre több olyan embert látok, aki pontosan ezen a keresési útvonalon sétál be az ezotéria ragadós hálójába, mely jó előre lett előkészítve.

Tisztáznunk kell a legelején két fogalmat, melyet ha sikerülne a helyére tennünk, akkor valójában szinte ezáltal lelepleződne egyrészt maga az ezotéria abszurditása, másrészt az az új világvallás, mely általa jön létre. (Igen, mert az ezotéria az Új Világrend vallása. Nincs így nevesítve, de a végeláthatatlanul sokszínű irányzatai mögött mind, ugyanaz a szellemi erőtér húzódik meg, mely képes volt mindennek az inspirálására, irányítására, ellenőrzésére, terjesztésére és a köztudatba való beemelésére.) Ez a két fogalom az ezoterikus és az exoterikus tanok fogalma. Ezoterikus tanok alatt azon tanítások összessége értendő, mely tudás zárt, titkos, külső irányban soha, semmilyen módon nem volt kommunikálva, és mely tanok a beavatási rendben a beavatottak számára voltak csak hozzáférhetőek, nem automatikus módon, hanem beavatottsági szintjüknek megfelelően. Ilyen módon tehát az ezoterikus tanokat mindig és minden körülmények között a legnagyobb misztérium és titoktartás övezte. Nem valami öncélú hatalmi érdek konzerválása érdekében – amint azt ma igyekeznek elhitetni velünk – hanem amiatt, mivel az ezoterikus tanok a beavatás és beavatottság nélkül amúgy sem lettek volna értelmezhetőek az avatatlan tömegek számára.

esoteric-figure

A beavatási rendben őrzött ezoterikus tudás további jellemzője volt, hogy egy bizonyos szint felett pedig semmiféle írásos vagy egyéb módon feljegyzett tudás nem létezett, mivel ez a tudás nem írott formában adódott tovább. Ebből következik az az egyszerű megállapítás, hogy mindaz amit ma ezotériának neveznek és az emberi tömegek kezébe adnak az nem más mint szemfényvesztés, olcsó üveggyöngyök végeláthatatlan szeméthegye, mivel semmiféle valós, igaz ezoterikus tudás (például mágia) jellegéből fakadóan soha nem juthatott volna avatatlan tömegek kezébe. (Ha elméletileg mégis, az hasznavehetetlensége folytán a szemétre került volna, mivel azt egy avatatlan még értelmezni sem tudta volna, nemhogy használni is valamire) Ezt az egyszerű tényt kellene pusztán megértenie minden keresőnek ahhoz, hogy megláthassa, mindazon végeláthatatlan ezoterikusnak hazudott „tudás” már azáltal sem ezoterikus, hogy közzétételüknél fogva rögtön exoterikussá azaz külső irányba kommunikált, nyilvánossá tett ismeretekké, tanításokká válnak. Az ezoterikus megnevezés a görög εσωτερική, eszóteriké („belső”) szóból ered, tehát mindaz ami zárt, befelé mutató, és csak a beavatottak számára a beavatás rendjén keresztül megnyilvánuló és érthetővé váló valós tudás, exoterikus pedig ami nyilvános, kifelé irányuló, vagyis az ezoterikus ellentéte.

Nagy előszeretettel van a mai világban tálalva minden olyan „tanítás” ezoterikus köntösben, mely akár könyvekben, akár filmekben, akár egyéb formában, az interneten tömegesen elérhető. Kérdem én: mitől ezoterikus az a tudásnak nevezett információ, mely exoterikussá válik abban a pillanatban mihelyst nyilvánosságot kap? Hangsúlyozni szeretném, hogy az ezoterikus és az exoterikus közötti lényegi különbség nem pusztán az egyik titkos és a másik nyilvános mivolta, hanem főleg az, hogy valódi magas szintű ezoterikus tudás nem maradhatott fenn írásos formában, egyrészt a már fentebb tisztázott okokból kifolyólag, másrészt mindaz ami az ókultúra beavatási rendjéből átmentődhetett írott formában, az semmiképpen nem tartalmazhat olyan jellegű magas szintű tudást, mely avatatlan kezekbe kerülve érdemben értelmezhető lehetne. Ami pedig eleve az avatatlan rétegeknek lett szánva az exoterikus tanításokként volt már a maga idejében is elérhető.

astral-plane

A fenti logikát követve tehát kijelenthetem, hogy mindazon információk tömege, melyet ma az oly divatos ezotéria gyűjtőfogalmával jelölnek már megnevezésében hamis, abszurd és félrevezető. Valódi ezoterikus tudáshoz csak és kizárólag a beavatás által juthat bármilyen ember, mely beavatás viszont minden emberi lény belső útjának eredménye, és mely beavatás eredményeképpen az egyén konkrét tudáshoz jut, melyet alkalmazni képes. A ma nyilvánosan hozzáférhető „ezoterikus tudások” jellemzői, hogy egyrészt nyilvánosságuknál fogva nem ezoterikusak,  tartalmaikat illetően nem valósak, hanem többnyire részigazságokat tartalmazó különböző szellemi szintekre beskálázott hamis fantazmagóriák gyűjteménye. A legnagyobb ütőkártya az ezoterikus mozgalom és világvallás szellemi irányítóinak a kezében pedig a médiumság fegyvere. A különböző médiumok által ugyanis bármilyen teljességgel leellenőrizhetetlen információt eljuttathatnak az ezotériára fogékony emberek tömegeihez, hiszen ezen információk befogadásához semmi másra nincs szükség mint hitre. Ugyanilyen hitre építették a nagy világvallások is a saját tömegbázisaikat, és ugyanilyen hiten alapul a mai kor tudományos-materialista vallású világképe, mely világkép ugyan sikeresen feltárta a vallásokban már tarthatatlanná vált belső ellentéteket – ezáltal rámutatott a vallások abszurditásaira is – de ugyanakkor olyan vákuum is keletkezett ennek nyomán, mely betöltésére pontosan a jó előre előkészített ezoterikus világvallás lett kiszemelve.

Az ezotéria mint új globális világvallás a következő elemekből lett felépítve:

 • részigazságok valós ősi exoterikus tudásfoszlányokból
 • tudományos és áltudományos tézisek mesteri módon való keverése
 • médiumi közlésekre való építkezés
 • ősi vallások ma már nem ismert téziseinek újjáélesztése
 • a nagy világvallások bizonyos tanainak korszerűsítése, tudományos alátámasztási törekvése
 • szent könyvek és iratok részeinek leporolása, újrafelfedezése, interpretálása a mai kor világképnek szellemében
 • ellenőrizhetetlen forrásokra való hivatkozások tömege (kontaktok, médiumok, földönkívüliek stb.)
 • mitológiai és történelmi szereplők, ősi istenségek, stb személyeinek feltámasztása, köztudatba emelése, ezek szájába kinyilatkoztatások, közlések, jövendölések adása
 • pszichológiai, parapszichológiai és egyéb tudományágakból kiragadott ismeretek misztikus színezetbe való csomagolása
 • az ÉN-ről (ego) szóló zavaros, sokszor rafinált önmegsemmisítést, önfelszámolást propagáló elméletek, mely sok esetben a fizikai valóság tagadásával kötődnek össze
 • hamis felsőbbrendűségi érzet keltése azokkal szemben, akik úgymond ezoterikus szempontból nem „beavatottak”
 • a tudatosság és a tudatosodás fogalmainak spirituális dimenzionálása, a tudatosodás programjának földönkívüli erők és entitások által való irányítása
 • a kvantumfizika divatos elméleteinek ötvözése ősi vallási könyvek tartalmaival
 • annak az elhitetése, hogy bárki beavatás és beavatódás nélkül valós, magas szintű ezoterikus tudásra tehet szert
 • a fenti pontok végeláthatatlan variációja és kombinációja

A fenti felsorolás bizonyára nem teljes, de igyekeztem a lényeges pontokat kiemelni. Az ezotéria önmagát természetesen igyekszik úgy beállítani, mint valamiféle szabad, vallások felett szárnyaló isteni igazság megnyilvánulása. Ezzel szemben az ebbe belegabalyodók a kiábrándító valóságot sokszor csak akkor tapasztalják meg, amikor már a huszadik könyv, a kétszázadik film és a megszámlálhatatlan előadás meghallgatása után valamiért mégsem jutnak semmiféle olyan egyetemes tudáshoz, mely a valódi beavatott (például egy táltos, egy istenkirály) ismertetőjegye volt. A fantáziálás itt nyilvánvalóan véget szakad, és marad a kiábrándító és szembesítő üressége annak a valóságnak, mely minduntalan megcáfolja az ezotéria néphülyítésre szánt propagandáját. A kereső ilyenkor hitevesztetten, magába roskadva és reménytelenül, sokszor a depresszió szélére sodródva szembesül azzal a kijózanító ténnyel, hogy a hitetett valóság  nem esik egybe a teremtett világ működésével. Csodák nincsenek, a mágia pedig nem csodát jelent, hanem beavatottságot és tudást. A mágus pedig nem egyenlő az illuzionistával és a bűvésszel, amint a valódi táltos sem a pénzért beavatást vásárolt önmagát beavatottnak képzelő megtévesztett emberrel.

9979eeac580c1

Az ezo-biznisz annak a szellemi erőtérnek az új lelki-szellemi póráza, mely több ezer éve uralja a Földet. Azon tömegek számára lett kitalálva, akiket nem elégít ki a mai kor materialista-tudományos világképének silánysága, embertelensége. Tudják jól az emberiség valós irányítói, hogy az emberi lény lelke-szelleme minden korban ugyanarra éhes. ÖnMAGa igaz valóságának a megismerésére és megértésére. Az ezotéria tehát rafinált módon becsomagolta tanításai közé az Én(ego) értelmezéseit, és ezzel együtt azt a fajta hamis, élet és sokszínűség ellenes spirituális egységről szóló képet, melynek mentén irányíthatja, jellegtelen masszává formálhatja az erre fogékony emberi tömegeket. Amint tette azt a kereszténységgel 1500 éven keresztül, úgy teszi most az ezotérián keresztül az Új Világrendben egy neokatolikus(új-egyetemes)-kaotikus, kozmopolita, globalista, emberi sokszínűséget egybemosó, valódi származástudatot eltörlő hamis szellemiséggel.

Az “ego” nem azért adatott az emberi lénynek, hogy megsemmisítse, ennek palackba zárása azok érdeke, akik az emberi lény uniformizálásán és felszámolásán dolgoznak. Az ÉN azért adatott, hogy rajta keresztül megélhessük a sokszínűségét a teremtésnek. Az “ego”-t nem felszámolni, hanem megérteni, uralni és használni kell megtanulnunk, melyhez a tudatunk feltárásának fáradságos ám semmivel nem pótolható, EGY-ÉNre szabott, EGYedi útja vezethet. Ezt az utat pedig nem adhatja meg egyetlen dogma, vallás, hitrendszer, még az ezotéria sem.

Írta: F.J.T.

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)

6 hozzászólás a(z) “Ezo-biznisz, ego-biznisz” bejegyzéshez

 1. Lényegében a mai ember a spiritualitásban megoldásokat keres a meglévő problémáira és ez létrehozza a maga gátjait és utait.
  A tini lázas szerelmet akar , a már nem tini karriert , aztán családot , fészket , egzisztenciát , előrelépést , évi nyaralást , békés nyugdíjas kort , meg tisztes temetést.Ez nem is gond , csak a valódi élet némileg túlmutat ezeken.Ha valaki kicsit is megérti , megérzi az élet valódiságát akkor nem hiszem hogy jobb állásért fog mantrázni.Szerintem ma nagyjából ez a szint és ez az igény létre is hozza ezt a spirituális borzalmat.
  De mit számít ez végül is?

  • Kedves István!

   Végül is semmit sem számít. Mert igazából aki az általad leírtakat felismeri, az kiszabadul ebből. Amint a mennyek országa ugyanúgy mint a pokol nem egy hely hanem egy állapot, s mindkettő bennünk vagyon, ugyanúgy a mi döntésünk az is, hogy beérjük-e az előre készített válaszokkal, vagy tovább keressük az igazságot.

 2. .A külső környezet hat ránk..,ránk telepednek a gondok,fáradttá válunk és ez gátol minket abban,h “tisztán” lássunk.Bevallom,néha én is az ezotéria felé fordulok,mert pozitivitást áraszt.De maradok a kellő kereteken belül.Fontos,hogy maradjunk nyitottak.Érjük el a nyugalmi állapotot és nyitott szemmel járjunk.Lássunk,ne csak nézzünk!Mert ez az egész egységnek az alapja.”Az EGO nagynak hencegése,kegyesnek mondott;de bárhogy hívjuk is…hazugság!”És az mint olyan,mindig kiderül.Ez a kedvenc idézetem.Mert,ha azt vesszük a “maszlag” az EGO-ra épül.Nagyon örülök,hogy egyszer véletlenül ide tévedtem,és olvashattam…elgondolkozhattam…

 3. Ez a cikk arra emlékeztet, mint amikor olyan ember minősíti mosléknak a menzakaját, aki nem kóstolta.
  Előítéletekben és elítélő jelzőkben gazdag az írás, mint ahogy ordít a felületes tájékozottság is.
  Bevallom nem olvastam végig, sajnáltam rá az időt.

  • Jó étvágyat az ezo-menzához 🙂 Én alaposan belekóstoltam, és nem ízlett. Minek menzakaját ennem, ha választhatok MAGom főzte (EGY)-házi ételt? Írhatnék még, de sajnálom az időt…főznöm kell 😀

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.