Az ufók már a spájzban vannak!

 

“A Földön élnek földönkívüliek, legalább ketten az amerikai kormánynak dolgoznak. Az emberiségnek joga van tudni a létezésükről és a már kialakult együttműködésről. A Földet egy titkos társaság vezeti, amelynek tagjai a Külkapcsolatok Tanácsa, a Bilderberg-csoport és a Háromoldalú Bizottság, a Nemzetközi Bankkartell, az Olajkartell, a különböző hírszerző szervezetek tagjai és a katonai junta választott tagjai, ők titokban akarják tartani ezeket az információkat az emberiség előtt.” – forrás: facebook / youtube

A fenti idézet kapcsán pontokba szedném  a véleményem, az egyre jobban burjánzó UFO jelenségről. Írásom szempontjából bármilyen furcsán is hangozzék, de teljesen mindegy az ufók léte vagy nemléte (egyébként miért ne lehetnének). Arra kérném azokat, akik tovább szándékoznak olvasni, hogy először is próbáljanak megszabadulni mindennemű elfogultságtól ebben az ügyben. Bármit írok ne higgyék nekem el, csak gondolkozzanak el két alapvető kérdésen:

1. Mitől válik egy eget rengető hazugság hitelessé, széles tömegek számára elfogadott ténnyé?

2. Cui prodest, cui bono? – magyarul kinek használ, kinek jó ez ami a világunkban történik?

 

1. Válasz az első kérdésre

Ahhoz hogy valami igazságként, evidenciaként jelenjen meg a köztudatban, ma már az sem szükséges, hogy igazságtartalommal rendelkezzen. Elégséges mindehhez, ha egy állítást, egy tézist, egy nézőpontot kellő hangsúllyal ismételgetünk valakinek. A tömegmédia kiváló, mesteri precizitással felhasznált pszichológiai fegyver, melynek segítségével evidenciaként jeleníthetőek meg és programozhatóak az emberi tudatba hazugságok és ami ennél is rosszabb féligazságok. A féligazságok a leghatékonyabban ható mérgek, mivel tartalmaznak igazságmorzsákat, melyeket miközben jóízűen fogyaszt a gyanútlan ember, nem veszi észre, hogy ezzel együtt a hazugságot is benyelte. Ez a legősibb manipulációs technikák része, és hatékonysága felülmúlja a teljes mértékű hazugságokat, mert így sokkal kisebb a lebukás esélye.

Az emberiség jó része manapság a legkézenfekvőbb evidenciaként kezeli az ufók létezését. Nem az a lényeg, hogy vannak-e vagy sem, hanem próbáljuk észrevenni, hogy mire használják fel ezt a témát. Óriási mennyiségű “bizonyíték” hemzseg az interneten írások, képek, videók, személyes élménybeszámolók, kontaktok információnak a formájában. Ezek leellenőrzése természetesen lehetetlen. A manipulációs szándék szempontjából nézve pontosan ez a kívánatos, ugyanis így lehet lebegtetni egy témát. Az emberi elme ugyanis úgy van megalkotva, hogy mindaz, amit valóságnak akar képzelni, azt előbb utóbb valóságnak fogja látni, de ez fordítva is igaz, ha valami nem fér bele a világképébe, akkor azt egyszerűen figyelmen kívül hagyja, és akkor sem veszi észre, ha az a valóság kézzelfoghatóan ott áll előtte. Ha tehát olyan információval találkozik, mely hitelessége számára ellenőrizhetetlen, akkor a világnézetének megfelelő fiókba teszi azt be, és a hit, vagy a tagadás címkéjét akasztja az illető információcsomagra. A leellenőrizhetetlen információ ott marad az elme egy félreeső fiókjában, és ha újabb és újabb hasonló információk kerülnek melléje, akkor egy idő múlva ha mindezt nem tudatosítja az illető, világnézetének, hitének megfelelő igazságként fogja kezelni az általa soha le nem ellenőrzött információkat. A hit így válik lassan evidenciává. A rossz hírem viszont az, hogy evidenciaként kezelni olyan információcsomagokat, melyek megtapasztalás hiányában nem válhatnak konkrét tudássá bennünk, végzetes kiszolgáltatottságot jelent.

Minden manipulátor jól tudja, hogy a megelőlegezett bizalom, más néven hit minden társadalom alapvető eszköze az információ áramoltatásához. Létünk függhet és függ adott helyzetben, hogy a másoktól ellenőrizetlenül kapott információk, melyeket képtelenek vagyunk ellenőrizni, valóságosak-e vagy sem. Az emberi társadalom működése a kezdetektől fogva egy ősi, megelőlegezett bizalmi körre épült fel. “Aki nem hiszi, járjon utána”. Ez a mondás két dologra hívja fel a figyelmet: az információáramlás alapja a hit, az információ ellenőrzése sok esetben nem következik be, ellenben evidencia szintjére emelkedik. A másik vetület viszont kritikai: ha nem elégít ki a hit – már pedig miért kellene kielégítsen – akkor járj magad utána, hogy leellenőrizd hiteles-e? Ez az a pont, ahol a legtöbben elvérzünk.

manipulacio-agy

A világban található információk 99.99%-át melyeket evidenciaként kezelünk valójában SOHA nem ellenőriztük le. A megelőlegezett bizalom, a hit által kerülnek belénk beültetésre. Hányan jártunk a világűrben, hogy megbizonyosodjunk róla, a föld kerek, de ennél egyszerűbb módon hányan utaztuk körbe? Elhisszük amit képeken láttuk, amit tanítottak nekünk, amit tekintélyes tudósok, szakemberek kijelentenek, és amit ebből kifolyólag mindenki evidenciaként kezel. Félreértés ne essék, nem a Föld kerekségét akarom megkérdőjelezni, csak egy nagyon fontos jelenségre igyekszem felhívni a figyelmet. Az információ tekintélyen keresztüli elfogadására, melyet téves módon tudáskén raktározunk el. A tudás csakis az egyéni megélésből és megtapasztalásból születhet.

Itt jöhet akkor egy fontos és jogos kérdés: hát akkor most már semmibe sem hihetünk? Akkor most paranoiásan féljünk attól, ki akar megvezetni bennünket és ki nem? Hogyan tudhatjuk meg akkor bizonyossággal bármiről, hogy az igaz-e vagy sem?

“Ki jó úton jár, kétkedik, mérlegel, meggyőződik. Nem hiszi, ez így van maradandón, az úgy van kétségbevonhatatlanul, mert mondták, rótták, kötötték érte az ebet, vagy mert írva vagyon” tartja a táltos hagyomány. Ez az, ami a mai világban miközben agyoninformálnak minket feledésbe megy. De idézhetném a jézusi mondást, mely minden igazságkereső fáklyája lehetne: “Keressétek az igazságot és az igazság szabaddá tesz benneteket!”

Egyik kijelentésben sem szerepel a hidd el, fogadd el, ne járj utána, ne tegyél erőfeszítéseket az igazság megismerése érdekében. Pontosan ez a lényeg. Ameddig az igazságot tátott szájjal várjuk, ameddig úgy gondoljuk, hogy az igazságot bárki megadhatja nekünk, addig kiszolgáltatottak leszünk. Jó, jó – mondhatjuk akkor – de konkrétan a fenti esetre alkalmazva mindezt, hogyan járhatunk magunk utána annak, ami ellenőrizhetetlen? Mi alapján dönthetem akkor el ezután, hogy bárki valóságtartalmú információt közöl-e velem vagy sem?

Vegyük sorra. Az igazságnak van egy csodálatos tulajdonsága. EGYSZERŰ. Minél bonyolultabb egy magyarázat, minél ködösebb, homályosabb és főleg minél inkább a hitünkre van építve, annál inkább vegyük a fáradságot, és jóindulatúan KÉTELKEDJÜNK benne. Idézek: “A Földön élnek földönkívüliek, legalább ketten az amerikai kormánynak dolgoznak.” Miért kellene ezt a kijelentést elfogadjam, elhiggyem? Miért ne – hallom a választ, hiszen magas rangú kormányhivatalnok mondta, végre valaki, aki ki meri mondani az igazságot. Miért kellene minden politikusban gyanakodnom? Nem lehet közöttük is rendes ember, aki belelát a kártyákba, és megpróbálja kiteríteni azokat az emberiségnek? Hogy lehetek ennyire bizalmatlan, ennyire hitetlen?

Kiábrándító a válasz: mert mindez nem hit kérdése. A politikus ha hazudik, ha igazat mond egyetlen dolgot tesz, tudatosan vagy tudattalanul kimondja azt amit sugallnak neki. Így persze úgy tűnik, mintha mindez a saját gondolata lenne, de perdöntő fontosságú ügyekben semmiféle magánvéleményről szó nem lehet. A globalizált világrendben a politika a legalsó szintű fedőintézménye a valódi, rejtőzködő hatalmi elitnek. A második vonal a bankrendszer és a gazdasági rendszer, melyet a legtöbben végcélnak gondolnak. A harmadik védőfal pedig az, amit ma minden divatos összeesküvés-elméletben evidenciaként kezelnek, ezek a Külkapcsolatok Tanácsa, a Bilderberg-csoport és a Háromoldalú Bizottság, a Nemzetközi Bankkartell, az Olajkartell, Szabadkőművesség, Illuminátusok, titkos társaságok és egyéb olyan intézmények, melyek jó részének léte is igen kérdéses, nemhogy leellenőrizhetősége. A svéd csavar mindebben az, hogy ezek a szervezetek részben igenis léteznek, működésük viszont túl van dimenzionálva. A valódi titkos társaságok ugyanis attól titkosak, hogy TE és ÉN NEM IS HALLHATNÁNK SOHA A LÉTEZÉSÜKRŐL. Ameddig tehát az emberiség nagy része ezekkel a titkos vagy valóságosan is leellenőrizhető szervezetek állítólagos vagy valós tevékenységének a tanulmányozásával van elfoglalva, addig a valódi bábosok igen jóízűen derülnek a háttérben, és elégedetten dőlnek hátra a Föld nevű bábszínházukban, mivel az emberiség döntő többsége képtelen észrevenni, hogy a hatalom valódi szálai az ő kezükben összpontosulnak.

Alien-Invasion-Are-We-Ready-Discovery-channel

Összeesküvés-elmélet! – hallom a kritikusokat. Ugyan már, mi a bizonyítékom arra, hogy ez az állítás nem ugyanolyan összeesküvés elmélet, mint azon elméletek melyek sokak számára evidenciaként léteznek? Hogy bizonyíthatom be, hogy mindaz ami látszik valójában csak díszlet, semmi több egy magát elrejteni képes, VALÓS INTELLIGENCIA kezében?

Módszerem egyszerű:

A. Az igazságnak és az igaz tetteknek soha nincs sötétségre, rejtőzködésre szüksége. Az igazság képes megállni a maga egyszerűségével, és kiállni minden próbát, mivel VALÓSÁGOS. Minél ködösebb, minél elvontabb, minél inkább a hitre, a megelőlegezett bizalomra és az aköré épített mitikus, ellenőrizhetetlen mozzanatokra van valamilyen történet felépítve, annál inkább élhetünk az EGÉSZSÉGES KÉTELKEDÉS Isten által belénk ültetett logikájával, és a gyanúperrel, hogy HAZUGSÁGgal, hülyítéssel állunk szemben.

B. Ok-okozat viszony követése, és történeti perspektívába való helyezése. Magyarul semmi nem történik ok nélkül, az okok pedig mindig visszafejthetőek az okozatot megvizsgálva, és annak történeti perspektívába való helyezésével.

Ha bábszínházba megyek, és szórakozni szeretnék, akkor nyilvánvalóan a bábokra fogok figyelni, és nem az érdekel, az előadás miként jön létre. Ám ha figyelmem fókuszát kitágítom, észrevehetem, hogy a bábokon például damil szálak lógnak, és hogy a damil szálak mozognak. Ha kitartóan figyelek, összefüggéseket fedezhetek fel a damil mozgása és a bábok viselkedése között. Ha tovább viszem a logikát, akkor arra is rájöhetek, hogy a damil mozgását valami vagy valaki OKOZZA. Letagadhatom, hogy a mozgás csak akaratlan, esetleges és véletlenszerű, de akkor hogy jöhetne a bábelőadás létre? Ha pedig ezeket képes vagyok összerakni, akkor még egy ugrás, hogy feltételezzem, a damilt valakik TUDATOSAN mozgatják, vagyis jól meghatározott forgatókönyv szerint történik az előadásban minden.

Rendben. Rájöttünk arra, hogy a politika, a pénz és gazdasági rendszer, valamint a titkos és egyéb szervezetek, bizonyos közismerten dúsgazdag és hatalmas irányító családok, vérvonalak valójában egy még nagyobb előadás részei. Rájöttünk arra, hogy az igazi bábos ŐKET IS HASZNÁLJA A SZÍNDARAB HITELESSÉ TÉTELÉRE. Hogy lehet az, hogy az egész mégis hitelesnek tűnik, hogy lehet egy ekkora bábszínházat működtetni úgy, hogy a valódi bábosok ne bukjanak le?

Egyszerűen. El kell érni, hogy minden szereplő aki a dramaturgia része, a saját szerepét teljesen valóságosnak, teljesen életszerűnek és véresen komolynak képzelje el. Hogy ne megjátssza a szerepét, hanem tényleg beleélje magát, mert így lesz az emberek számára valójában HITELES, mivel nincs tudatában annak, hogy őt is csak használják, és hogy a mozgási pályája mások által lett jó előre kijelölve, amin belül persze az ő élete teljesen valóságos, mert tevékenységei valósan motiváltak SAJÁT CÉLJAI ÁLTAL. Vegyünk egy példát: ha a politikai rendszerben egy bábra van szükségem, akkor olyan embert fogok választani, aki egyrészt képtelen átlátni saját függőségét (manipulálhatóság) másrészt a színjáték számára teljesen valódi lesz. Például a hatalmi játszmáért való küzdelem, választások stb. Pozícióba kerülve, viszont csak aszerint a játékszabályok szerint fog tudni játszani, amit az őt hatalomba helyező manipulátor előre kitalált. Ez zajlik ma világszinten, a kormányok a pénzügyi-gazdasági elit akaratának kiszolgálói, a pénzügyi-gazdasági elit viszont nem a piramis csúcsa, a valódi zárókő láthatatlan, és az egy dolláros beszédesen árulkodik is erről. A titkos társaságokat, ultra gazdag családokat, vérvonalakat gondolhatnánk a hamis hierarchia csúcsán állóknak, ám az igazság az, hogy bár ők is valós szereplői ennek a bábszínháznak, de az ő kezeiken is ott feszül a valódi hatalom damilja, aminek az elrejtését ők maguk hitelesítik eljátszott szerepükkel.

 

2. Válasz a második kérdésre

Az ufókérdés nem más mint egy hatalmas globális átverés. Ez az egész bábszínház egyedül a bábosnak jó. A hatalom valódi birtokosának, illetve az emberi faj NAGY HITETŐjének. Mert hitető ez az intelligencia, mely képes elhitetni magáról, hogy hatalommal rendelkezik az emberiség felett. Ennek érdekében rendezte be több évezred gondos munkájával azt a bábszínházat, melyet emberi történelemként ismerhetünk meg. Minden nagyon valóságosnak tűnik benne, azért mert mi emberek a tudatunk fókuszával, annak teremtő erejével ezt az általa kizárólagosnak sugallt valóságot teremtjük benne folyamatosan. A valóság megteremtése pedig tömeges szinten az általa sugallt forgatókönyv szerint megy. Az emberiség elhitte, hogy mindaz ami számra nem látható, az nem is létezhet. Ezzel bezárult az anyag kizárólagosságának az illúziójába, és képtelen észrevenni azt a láthatatlan szellemi erőt, ami a mai világot mozgatni képes. Képtelen észrevenni azt, hogy valójában a NAGY HITETŐ, a bábos is pusztán csak egy szereplője a történetnek, és sikere annak köszönhető, hogy az általa sugallt illúziót mindenki hitelesnek éli meg. Az általa sugallt és az emberi tudatba beültetett hazugságok, programok és képek pedig valóssággá lesznek, a tudattalanul teremtő emberi tudatok segítségével.

3843355151_e71422dacc

Mi lehet a cél az ufótéma egyre agresszívabb szellőztetésével?

Egyrészt az, hogy félelmet keltsenek. A félelemben élő ember könnyen vezethető. Másrészt a probléma-reakció-megoldás jegyében ez is egy olyan probléma generálása épen, amire a megfelelő reakciót várják az emberektől, hogy aztán a hisztéria legmagasabb pontján, előállhassanak a megoldás ígéretével. Az alábbi természetesen csak FIKCIÓ, de játsszunk el a gondolatokkal. Adva van tehát a probléma: a földönkívüliektől való félelem, akik beavatkoznak életünkbe, manipulálnak minket, és már lassan – akár az oroszok a “Tizedes és a többiek” c. filmben, “az ufók már a spájzban vannak”. A cél, hogy egyre több ember kezdjen rettegni, az esetleges ufó inváziótól. Erre majd a kellő időben válaszként, megoldásként felállítható globális költségen egy “csillagháborús” világhadsereg, ultra-szuper műholdas és egyéb megfigyelő rendszerrel. Ami persze nem a nem létező földönkívüli invázió ellen fog szolgálni, hanem az ellen az emberiség ellen, aki ráadásul “önként” és dalolva fogja majd követelni kormányaitól, hogy egyesüljenek, egy nagy szövetségbe, hogy megvédhessük a Földet. Ez a terv a világkormány felállításának is a része lehet. Eddig a fikcióval.

Reálisan viszont a legrosszabb esetben – és ehhez csak józan paraszti ész kell hogy belássuk – már az is tökéletes “profit”, ha egész egyszerűen az emberek erre a szegmensre fogékony része nem a saját életével foglalkozik, hanem az eget kémleli szüntelen, miközben folyamatosan fantáziál és retteg. A média hemzseg az ufók isteni szerepét taglaló “tudományos” sorozatoktól kezdve az ufós katasztrófafilmekig, melyek nem mások mint képek, az emberi elme programozására. Aki pedig folyamatosan retteg és az elméjébe programozott rémképeket teremti tudattalanul is meg, az előbb utóbb találkozni fog azzal a valósággal, amitől rettegett. Csak azt nem fogja majd felismerni, hogy ez a valóság az ő teremtésének IS a műve. “Ne fesd az ördögöt a falra, mert megjelenik!” Ősi, egyszerű bölcsesség, ismerős ez? Természetesen nem csak a rossz földönkívüliek léteznek, hanem a “jófiúk”, akik viszont egyébre sem várnak, mintsem hogy kimentsenek minket a gonosz földönkívüliek karmai közül, és elrepíthessenek minket pompás űrjárműveikkel. Hogy hová és minek? Az lényegtelen, csak innen el.

Kérdezhetnénk, hogy mindez amit leírtam miért lenne különb, mit bármely összeesküvés-elmélet? Nem arra szolgál, hogy megint egy újabb ellenségképet teremtsen, és levegye az emberek, vagy a tudatosulók válláról az egyéni felelősséget?

Amit leírtam, az saját megtapasztalásaim és megfigyeléseim eredménye. Hitelesíteni semmi egyébbel nem tudom, és nem is szándékszom ezt. Nincs semmiféle igényem arra, hogy bárkit meggyőzzek minderről, vagy hogy kizárólagos igazságként tüntessem fel mindezt. Egyetlen céllal íródott le, hogy hátha segít a dolgok egyéni továbbgondolásában, az önálló, felelős valóságlátás formálásában, tudatosításában azoknak, akik visszaigazolásra vágynak ebben a témában. Csak azok számára lehet visszaigazolás ez – akár részben akár egészben – akik a saját útjukon eljutottak hasonló felismerésekre és következtetésekre. Mások számára mindez nem lesz több, mint egy újabb összeesküvés-elmélet.

igazsag-hazugsag

Nincs szándékomban a NAGY HITETŐre kenni saját, egyéni felelősségünket. Ő játssza a szerepét. A mi feladatunk a tudatra ébredés ebben a történetben. A tudatosodás belső igényét viszont senki nem plántálhatja belénk el. Az igazság keresésének olthatatlan vágyát és szomját ha nem próbáljuk a valótlanságok és az önámítás vizével oltani, akkor előbb-utóbb megízlelhetjük az igazság vizét. Akkor előbb utóbb megadatik nekünk is a LÁTÁS tudása, a nézés mellé. Ehhez viszont nem a hazugság kényelmes és széles autósztrádája vezet, hanem az igazság szűk, rögös, kevesek által járt ösvénye. Szakadékok, és mélységek, önmagunk árnyai, félelmei, kételyei várják azokat, akik az igazság ösvényét választják. Az Igazság Ösvénye az önismeret sűrű erdején, mély, hallgatag völgyein, meredek szurdokain és szédítő hegycsúcsain keresztül vezet, melyen csak akkor juthatunk át, ha képessé válunk meghalni azért, hogy a saját igazságunk helyébe újjászülethessen bennünk, az EGYetlen Igazság: a Szeretet.

a MÁSik TE / F.J.T.

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)

23 hozzászólás a(z) “Az ufók már a spájzban vannak!” bejegyzéshez

 1. >>Mi lehet a cél az ufótéma egyre agresszívabb szellőztetésével?<<

  Kedves MIND, nyájan!

  Jó kérdés. Lehet, hogy nem is egyetlen cél adódik csak! A bű vészek is távolabbra terelik a figyelmét a publikumnak, hogy ne az egyszerűt és a közelit észleljük, hogy a szemünk elveszítse a fényét! Ezért szemfényvesztők!
  Másrészt, ha az elzártak már túlkorosak, "megbüdösödnek", jót tesz a szellőztetés!
  Ne irigyeljük azért az UFO-kat sem, hiszen nekik is megvannak a sajátos feladataik, olykor emberi nehézségekbe is ütköznek:
  http://www.youtube.com/watch?v=pY1_HrhwaXU

  Üdv: Isti

 2. Addig amig az ufokban hisznek az emberek mint az uj istenben , addig sem keresik önmagukat.Figyelem elterelés.Ha fizikai szemmel láthatoan is megjelennek akkor lenne igazán hatásos.De persze egyáltalán nem biztos hogy valoban ufok , hanem egy sima földi technika amit senki sem látott még.Annak a legföbb hitetönek amiröl irtál , nem lenne kihivás az emberiség közvetett elpusztitása vagy könyörtelen rabságba helyezése , hanem az a kihivás ha a hatalmát ugy gyakorolja célja elérésében hogy az emberi elmén keresztül teszi.Egy ilyen ufo flotta megtenné a hatását.
  Ugyanakkor ez a legföbb hitetö nem több mint a fény testvére , másik fele ami most számunkra teszi lehetövé a tudatosodást.Tehát nem ellenségek vagyunk hanem egy játékot játszunk más szerepekkel.
  Tehát , valoban minden rendben van a teremtésben.
  Fény és sötétség testvérek.

 3. A tudat mérge a vágy, a tudat gyógyszere az elfogadás. Akár információról van szó, vagy anyagi javakról, az ezek feletti kontroll az egyetlen fegyver a tudatra ébredéssel szemben. Sajnos az emberiség mindenkori vezetői ezt pontosan tudják, és ki is használják. A tudatos ember szeretettel meg mosolyogja a próbálkozásaikat, keretek közé szorítja vágyait, és a peremvidékről néz a messzeségbe. Ő már felisMERTE azt, hogy a játék a régi, mára csak a díszlet változik.l

  El mesélek egy történetet:)

  Hol-volt, hol nem-volt… Volt EGYszer EGY kisfiú aki már kicsi korában is az csillagos eget fürkészte és tudta, hogy nem ide való. A fantasztikum és a misztika mindig is a szíve csücske volt. Addigra amire a hazai “ufokutatás” felkapott lett, ő már túl volt egy pár találkozáson!

  Mára ez a )+( fiú azt üzeni mindenkinek, hogy csak is a SZÁNDÉKRA figyeljetek, mivel nincs jó és rossz ufó, ufonauta, galaktikus TEstvér:))
  Csak is a létezés dinamikus változása, forog kŐRbe saját TEngelye kÖRÜL.

  Ha a szándékod rossz, akkor a sötét szándékúak használnak ki. De ha a szándékod jó, akkor a fényerői emelnek feljebb. Ez a dualitás itt össztársadalmi szinten is működik, a magasabb világok is így működnek!
  Minél magasabbra jutunk, annál több a fény és messzebbre látunk.

  Ha eddig nem láttál ufót, akkor mától ne csak a (tévét, pct, foci, híradó, stb.) nézd, hanem nézd az eget 21 napig, minden este EGY kicsit és garantálom, hogy látni fogsz, csak vedd észre!!

  A felemelkedés első lépése szerintem az , hogy felem-ELEM a tekintetem és nézek, nem pedig lÁTOK!!!

  Szeretettel: Goorran )+(

 4. Nem történt semmi különös: ez nem más mint maga a vegytiszta piacgazdaság:-)
  Mindenki teszi a dolgát: mi hinni akarunk, a Nagy Hitető meg kielégíti minden igényünket.
  Tetszik tudni neki ez a dolga.
  Mi pedig hiszünk.
  Ez így kerek – a piac ettől piac.

  -Csókolom bácsi! A maguk falujában van antiszemitizmus*?
  -Nincs kisfiam, de igény volna rá.

  És mit csinál ilyenkor egy valamire való píáros?
  Felméri az eddig nem ismert szolgáltatásra az igényt:-)

  *tetszés szerint helyettesíthető alkoholmentes citromos sörrel, felfújható guminővel, sárgadinnye ízű vodkával, svájci frank alapú hitellel, békeharccal, kultúrpolitikával és még sok egyéb, válogatott perverz ínyencséggel …:-)

 5. Az írásnak csak egy baja van, hogy a szerző sosem látott UFO-t.
  Ha egyszer megtörténik, rájön az író, hogy ez nem szeretet kérdése, hanem tény.
  Nem mondom, hogy jobb vagy rosszabb látni egyet, csak utána nem félelemkeltés kérdése lesz.
  Ettől még használhatják a tényt erre meg arra, azaz manipulációra.

   • István! Jó meglátás, és ez is kimaradt a cikkből: UFO = Azonosítatlan Repülő Tárgy. Honnan tudhatjuk, hányat láttunk már életünkben, és hány olyat amiről bizonyosan tudhatjuk, hogy földi, vagy földön kívüli eredetű? A legtöbb “bizonyíték” (videó, fotó) teljesen értékelhetetlen, javarészt a misztikum és a fantázia élénkítésére alkalmas.

    Az a meglátásom az UFO témával kapcsolatban, hogy ez is egy vallás lett. Vannak hívők, akik fanatikusan hisznek benne, és vannak akik fanatikusan nem. Vannak akik minden kétséget kizáróan állítják, találkoztak földönkívüliekkel, vannak akik pedig hisznek neki, vannak akik nem. (A hithez pedig nem tapasztalat, valós megélés kell, mert az már nem hit többé, hanem tudás)

    Én egyetlen ember egyéni valóságát sem hitelesíthetem, és nem is kell hitelesítsem. Aki azt mondja nekem, hogy volt ufó élménye, elfogadom. Elfogadom, mivel egyik táborban sem vagyok, mert engem nem a hit, hanem a valóság engem érintő része érdekel. Abban pedig jelenleg a földönkívüliek semmit sem oldhatnak meg. Az életem kérdéseire a válaszokat magam kell megtaláljam, miként a problémáimra a megoldást is hasonlóképpen. A tudatosodást pedig rajtunk kívülről várni lehet, de nem biztos hogy érdemes.

    • Nem is az számit talán hogy ki hisz és ki nem benne inkább hogy mit várnak az ufoktol.Világbékét meg megoldásaokat a problémákra.Az Istenben csalodtak mára , a spiritualizmus nem hoz eredményt , a politika kész csöd , a gazdasági szereplök nem segitenek semmit.Hát ki maradt más?
     Ashtar kapitány meg a harci szekerei!
     Juhhé!

     Az én szüleim láttak ufot , tisztán kivehetöen.De ufo volt vagy csak egy hologram , vagy emberek a jövöböl , vagy a Nasa még nem látott ketyeréje?
     Ha idelibeg egy kapuccsinos bögre a fejünk fölé ki tudja megmondani nyugodt szivvel hogy mi a fene az , meg honnan jött és minek?
     Tényleg nem vagyunk okosabbak mint a benszülöttek akik a hajokat isteneknek hitték…Söt szerintem hülyébbek is mert azt hisszük hogy okosabbak vagyunk már.
     Tényleg , most akkor merre is fejlödtünk?

     • Ezt nevezem én JPÉ-nek. (Józan Paraszti Ész) Pontosan ez a lényeg, hogy az emberiség nagy része továbbra is a megváltást várja. A megváltás pedig újabb és újabb ígéretek formájában mindig megérkezik, mindenki válogathat kedvére. A saját valóságunk megismerése pedig közben ugyanúgy a háttérbe szorul, mert nem MAGunkban keresgélünk, hanem a mások által teremtett külső valóságok világában. Közben pedig nem vesszük észre, hogy csak egy és egyetlen valóság létezik, aminek az emberek egyéni valóságai csak szeletei, és azon belül is rég szem elől tévesztettük a KÖZ-ép-PONTot, vagyis a bennünk élő Örökkévalót.

      Semmilyen rendszer sem működhet, ha nincs egy fix pont benne. Ha nincs fix pont, akkor minden viszonylagossá válik, és a viszonylagosságok között pedig a káosz uralkodik el. Létezik tehát egy olyan valóság – ezt nevezem én Örökké-valóságnak – melyben minden teremtmény egyéni, folyamatosan változó valósága létrejön, létrejöhet. A változás csak akkor érzékelhető, ha van változatlan. A jó hír, hogy ez a fix pont (Isten, Teremtő) itt van bennünk (EGY-ÉNiség, Önvalónk), és csak az ő bölcsessége, igazsága, valósága az, amihez képest minden értelmet nyerhet. Ilyen értelemben az, amit ma az emberiség fejlődésnek nevez, az valójában nem fejlődés, hanem visszafejlődés, elszakadás a bölcsesség bennünk élő forrásától, mivel olyan alapvető testi-lelki-szellemi evidenciákat sem tudunk már, amelyek más kultúrákban a mindennapok részei voltak. Nekik nem a vallás, sem a magát mindenhatónak képzelő tudomány súgta ezt meg. (mivel egyik sem létezett)

      Egyre tisztábban kezdem érzékelni, hogy létezett/létezik egy olyan ősi hagyománya, tudása az emberiségnek, melyhez csak egyetlen út vezet, és ez a megtapasztalás, megélés a beavatódás ősi rendjében. (a születésünkkor is hozunk tudást ebből magunkkal, csak a mai kor “nevelése” ezt elfeledteti velünk) A tudás, csak bennünk kelhet életre, minden ami kívülről érkezhet a legjobb esetben is csak valós információhalmaz lehet a számunkra. Ez nem azt jelenti, hogy az emberen kívül nem létezik valós tudás, csak azt, hogy ezt senki nem adhatja át. Bárki csakis információt adhat át, tudást nem. A miénk csak akkor lesz, ha élő valósággá válik bennünk, vagyis megéltük, beavatódtunk és nem hisszük, hanem tudjuk azt.

      Az Igazság örök, nincs szüksége fejlődésre. Az Igazságnak nincs evolúciója, és nem is lehet, mert nem függ a változó világtól, hanem annak működését teszi lehetővé, annak működésének biztosít keretet. Csak egyetlen valós világrend létezik és létezhet: az Élő Igazság, mely a MOST, a VAN világának élő valóságában tapasztalható meg, és amit nem birtokolhatunk, mert csak a szabadságban létezhet. Ha az Igazsággal akarunk találkozni, akkor hagynunk kell, hogy átformáljon minket. Az Igazság = Fény = Világosság. Az Igazság – EGYszerűség.

  • Case! Megértem nézőpontod. Az írásban már az elején leszögezem, hogy nem az a lényeg, vannak-e ufók vagy sem, mert – és akkor most konkrétan kimondom – nem az Emberi Lény az Univerzum, a Teremtő egyedüli létmegnyilvánulása. Az Élet számtalan formában, számtalan létsíkon és teremtési formában nyilvánul meg.

   DE ez a MOST szempontjából, teljesen lényegtelen. Mert sem az UFÓk, sem más entitások nem válthatnak meg minket a saját életünk leckéitől, mely a valódi fejlődést jelenthetik számunkra. Rendben. Tegyük fel találkozom ufókkal. És akkor mi van? Ők nem élhetik helyettem az életem, és a problémáimat sem oldhatják meg. Ezért irreleváns számomra ez a történet.

   Akinek szüksége lehet a magtapasztalásra, az találkozik más életformákkal, akinek nincs az nem. Sokan csak a képzeletükben élik meg valóságnak azon képeket, melyeket az ufóipar az elméjükbe programoz. Minél több a programozott elme, annál valóságosabb lesz a program, amit az elmébe beültettek. Ebből egy tömegjelenség, tömeghisztéria lett, ami remekül irányított, és egyetlen célja van, a figyelem elterelése. Hogy milyen indokkal, azon lehet vitatkozni. De ha a figyelem elterelése már megvalósult, onnantól kezdve a terelő már elérte célját.

   Ha itt a Földön, az egész életem azzal töltöm el, hogy azon gondolkozom, amit mások a fejembe ültetnek, akkor egyetlen tudatos perce sem lesz az enyém az életemnek. Tehát az írás erre a jelenségre, és nem az ufók létére vagy nemlétére lett kihegyezve. Az írás pedig semmi más, mint egy nézőpont, nem AZ IGAZSÁG feltárása. A célja hogy gondolkozásra, továbbgondolásra serkentse azt, aki érdekelt ebben 🙂

 6. birtokomban van egy BIBLIÁT magyarázó folyóirat, mely szerint a vég idején a mennyből levetett bukott angyalok testet fognak ölteni épp úgy mint az ÖZÖNVÍZ előtti időben. Rendkívül gonoszok és elszántak, hiszen nem sok idejük maradt már… Senki se féljen tőlük. Kérjétek ISTEN nevét segítségül és mindvégig imádkozzatok.Szerintem igaz a hír…csak hogy ezek mind démonok, nem valami jótevők…a hiedelemmel ellentétben, nem az emberiség javát akarják A megmentés csak a Mindenható Istentől fog jönni és Jézus Krisztustól. ÁMEN!

  https://www.facebook.com/tunder.ilona.75

  • …NEMÁ…:-)
   Azt javaslom, hogy gyorsan ajándékozd el mindkettőt – nem jó dolog otthon tartani olyan valamit, amiről egy másik otthon tartott valami mondja meg, hogy mi az a valami…:-)

 7. A helyzet komolyra fordult, az u.f.o-t mint definíciót, hárombetűs szemeteskukának használja az emberek szájtátitömege. Sajnos ebbe a gyűjtőfogalomba minden meg magyarázhatatlan “szemét” belekerül, és ezt mosolyogva guberálhatja a sok kukabúvár!!

  ufo=az univerzum bejárására alkalmas eszköz.
  ufonauta=galaktikus testvéreink, KIK már a játszótér profibb játékain játszanak.

  földÖNkívüli=na ez az igazi nagy baromság, mert az első ember aki elhagyta a földet egyből “földönkívüli” lett:))

  Szóval a lényeg az, hogy az univerzum “távolabbi” részéről erre alkalmas eszközökkel, galaktikus testvéreink látogatnak minket az EGYben….

  Az emberi butaságnál és civilizációs téveszméknél, manapság nincs is jobb műsor a galaxisban:))

  )+(

  • Múltkoriban beszélgettem barátaimmal erről a témáról. Mondtam nekik, hogy azért ilyen nagy a “forgalom”, mert “last minutes” akciós utak vannak a Földre a galaxisunkban.

   Egy részük a látogatóknak azért jön ide, hogy még utoljára “gyönyörködjön” az Univerzum legprimitívebb “globális civilizációjának” haláltusájában, a másik része pedig gyermekeket szállít, hogy azok saját szemükkel láthassák, hová vezet az, mikor egy magát értelmesnek tartó Lény, elszakad a Szeretet és a teremtés RENDjétől.

   Aztán persze lehetnek olyanok is, akik viszont a Nagy Hitetőhöz járnak továbbképzésre, és kormányokkal cimborálnak információszerzés céljából, (ők fejlett technológiákat adnak humán manipulációs technikákért cserébe) mert a saját bolygójukon megunták a nagy békét, bőséget és jólétet, és izgalmassá szeretnék tenni az életüket egy kis erőszakkal és egyéb hatalmi őrülettel. 🙂

   • Ez pontosan így van, és a nyáj pedig sétálva bandukol az úton, a megértés szakadékja felé!?

    Be kell látnunk azt, hogy kevesen maradtunk…..

   • Van abban valami diszkrét báj és kellem, ahogy galaxis/univerzum szinten is működik a katasztrófaturizmus…
    Helyi lakosként pedig kifejezetten jó érzéssel tölt el, hogy tőlünk is van mit tanulni… 🙂

 8. Sok ezer év alatt jutottunk el a szakadék széléig.Innen visszafordulni?…talán már késő,vagy nem is érdemes?
  Az “ufók” azok az EMBEREK,akik nem a szakadék felé vezető utat választották.

 9. A magam részéről úgy kezeltem ezt a témát úgy másfél évvel ezelőtt, hogy bekaszáltam a fűbe nagy méretben, jól láthatóan a szíriuszi hívójelet ( persze ha a telepatikus kisugárzás nem lenne elég ), aztán rájuk bíztam a többit. Ha akarnak jöjjenek, ha nem akarnak, vagy nincs dolgom velük, akkor ne jöjjenek. Ezzel pedig eleresztettem az egész históriát és újra a jelen életem történéseivel foglalkoztam, mint saját világom teremtője. Egyébként azóta sem szóltak nekem – legalábbis verbális szinten nem -, hogy valami közös dolgunk lenne, a többit meg amúgy is csinálom, ahogy tudom. 🙂

 10. ha el hiszem azt az álitást hogy a világűr méretei olyan nagyok hogy emberi aggyal felfoghatatlan akkor máris fefoghatatlan mennyiségű információ úgy a helyére kerűl hogy tudássá alakúl .tehát elég csak egy leellenőrizhetetlen információt elhinni és arra az információra túdást lehet épitteni nézzűk- elhiszem hogy a világegyetem felfoghatatlanúl nagy ha ez tény akkor az is tény hogy felfoghatatlanúl sok olyan bolygó létezik mint a milyenk ez azért válik ténnyé mert az általunk megtapasztalt világunk ismétlődési folyamatokon alapszik az ébredéstől az alvásig a bolygók születésétől a bolygók haláláig állandó ismétlődések felfoghatatlan mennyisége a működésünk alapja tényként kezelhetjűk hogy bolygónk hasonló klimával ismétlődik a világűr miliárdnyi pontján igy már megkérdőjelezhetetlenné válik ténnyé alakúl a gondolat hogy bizony máshol is van élet ha nem így van akkor nem igaz a végtelen világűr akkor nem igaz hogy felkel a nap mégegyszerübben ha fel tudjuk fogni hogy egy porszem százmiliomod része a galakszisunk a nagy egésznek akkor a jelenlegi felfogóképességünk alaján kizárt hogy egydűl legyűnk tehát ha nem léteznek ufók földönkivűliek akkor a nap sem létezhet

 11. Üdv fiuk! – remek szösszenet volt ez az ufós toposz.

  “Nem is az számit talán hogy ki hisz és ki nem benne inkább hogy mit várnak az ufoktol. ”

  Nos oly régóta várom, hogy valami Ufóka megpucolja lebegve az ablakaimat, mert hiába meditálok naponta a lebegés még nem megy….felkináltam már epret gyümit kávét, de senki nem jött eddig hogy tapasztalásom legyen róluk.

  Persze lehetnek éppen csak az én adásomat nem ismerik – pedig állitólag minden ember gondolatát rögzitik – ja vagy az a CIcA? OK.

  Hasonló témakörü beszélgetéshez ajánlottam a linket….hátha ezügyben 200W felhasználásra kerül:)
  Hmm911 az ellenörzőm….:)

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.