Kozmikus hülyítés avagy a tudatváltás mítosza

Tisztelettel megkérem az ufóhívőket, és egyéb a világ dolgaihoz merev vallási, spirituális, ezoterikus meggyőződéssel közelítő embertársaimat, hogy ne olvassák el ezt az írásomat, mert az általam boncolt témát nem a hit szemszögéből járom körbe, hanem egész más szempontból megjelenítve, mely esetlegesen heves ellenérzések kiváltására alkalmas. Nem az ufók létével vagy nemlétével foglalkozom – mely a téma szempontjából teljesen irreleváns – hanem többek között a beléjük vettet hit által és körül létesült jelenségek egy részletével. Nem állítom hogy “az Igazságot” tárom írásomban fel, de kísérletet teszek egy nem szokványos nézőpont bemutatására.

Manapság telített az internet a csillogóbbnál csillogóbb néphülyítéssel. Kontaktok, médiumok hada nyilatkozik ufó élményekről, és ezotériába ágyazott bölcsességektől hemzseg minden, aminek egyetlen célja van, az emberek butítása, megtévesztése. Új vallás(ok) van születőben, mely talán az utolsó nagy, egységesített világvallássá fogja nőni magát, amennyiben a jelenlegi rejtett globális szellemi elit irányító pozícióban fog maradni az elkövetkezendő pár száz évben. Ha nem, akkor ez is bukni fog a kereszténységgel és a többi világvallással egyetemben, melyek ennek a tudatváltásos hamis mítosznak, az ufóhitnek és az ezotéria követhetetlen ágazatainak térnyerése következtében lassan, de biztosan mennek a süllyesztőbe.

mózsi

A véleményem: nem létezik tömeges kozmikus tudatváltás, földönkívüli és belüli segítséggel sem. Nagyon egyszerűen elmagyarázom miért. Röviden azért azért, mert szabad akarat van. Az emberi szabad akaratot (1*) pedig sem Isten sem ember nem írhatja felül. Még az ufók sem. Hogy miért nem? Azért, mert a teremtett világban minden látszat ellenére most is rend van, és az ebben uralkodó rend legelőször is a megalkotóját kötelezi annak tiszteletére, azután pedig az abban lévőket. Különböző rendszereket – például szemléleti, gondolati – válthatunk sokszor a renden belül, de a kozmikus rendet erről a létsíkról nem változtathatjuk meg. Bár erőszakot bevált módszer alkalmazni, ilyen módon beleavatkozva mások szabad akaratának érvényesülésébe, de a kívülről különböző erők által irányított kozmikus tudatváltás ténye körülbelül pontosan olyan megváltástan, mint amit a kereszténység tett meg jó 1500 éven keresztül hivatalos államvallásként az emberiség tekintélyes részének. Érdemes megfigyelni egy párhuzamot. Az őskeresztény közösségek ugyanilyen semmibe révedő, extatikus megváltástudattal életek jó ideig Jézus halála után, mivel Jézus rövid időn belül megtörténő második eljövetelét várták. Ma már tudjuk, ebből semmi sem lett, azt leszámítva hogy a kereszténységgel felprogramozott világkorszakon belül a világvége várás mindig remek eszköznek bizonyult néptömegek spirituális parkolópályára tételéhez. Ma ugyanilyen váltás folyik, csak most a kereszténység megy lassan a süllyesztőbe, mialatt ugyanilyen semmibe révedéssel és megváltó tudatváltással programozzák fel az emberiséget a nagymesterei ennek a hatalmi játéknak, akiknek a létéről az emberiség nagy részének tudomása sincsen. Létüket a mostani mainstream spiritualitás is gőzerővel igyekszik eltakarni, mivel a “spirituális” ember számára már nem illik feltenni további kérdéseket azon irányban, hogy jó jó, hogy bár a Gonosz és az Isten is bennünk él, (polaritás) és bár mindkét erőteret mi éltetjük, teremtjük és irányítjuk magunkon belül, de ugyan már ez miért zárná ki azt, hogy ettől függetlenül létezzenek olyan tőlünk független, előttünk magukat magasabb szellemi potenciáljuk okán elrejteni képes tudatos erők, erőterek, melyek célja egész konkrétan az emberiség uralmuk alatt tartása, irányítása a legválogatottabb és legkifinomultabb módszerekkel. (2*)Félreértések elkerülése végett ugyanakkor tisztázni szeretném, hogy nem állítom azt, hogy minden ami ma a spirituális, ezoterikus stb. címkével van ellátva az teljesen hamis, rossz szándékú és manipulatív, pusztán azt, hogy erősen megrostálandó.

brainwash

Az abszurditását a kívülről segített és irányított  “tudatváltásnak” egyszerű módon is le lehet leplezni. A kettős mérce az, ami elárulja magát ebben. Azok az emberi lények akik a spiritualitás és az ezotéria féligazságaiba belefeledkezve immár természetszerűleg magukénak vallják a szabad akarat gondolatát, igen részrehajlóak ebben az ügyben. Amikor ugyanis a “negatív erők” varázsütésre történő kozmikus kukába küldése a tét az ő szabad akaratuk felülírásával – mondjuk ufó beavatkozással fűszerezve – akkor mindenki tapsikol örömében. A “gonoszt” a szabad akarat megsértésének nevében visszaküldeni a “pokolba” ugye természetes dolog. A jó ufók majd természetesen megváltást hoznak, békét, jólétet, spiritualitást, és megváltó technológiákat, melynek segítségével ugyanúgy nem kell majd semmit tennünk, mint a kereszténység által beígért megváltás esetében. Hol marad akkor tehát a szabad akarat, mert hát azon embertársainknak is van szabad akarata, akik esetlegesen nem a mi javunkra követnek el már jó ideje tendenciózusan eltervezett cselekedeteket? Hol marad akkor a valódi önismeret, mely az egyetlen valós megváltás lehet minden emberi lény számára, aki a fejlődés útjára szeretne lépni?  (A terelés ugyanakkor itt is tetten érhető, mert az annuanakiktól a gyíkembereken át a szürkékig egymással versenyeznek mind a fajok a homo sapiens sapiens manipulálásáért. Tényleg olyan nagy ránk az intergalaktikus kereslet?)

Hogy jobban megérthessük a témát, szükséges lenne jó 3000 év perspektívájából szemlélni azt a folyamatot, mely a mai időkben egy újabb törésponthoz ért el. Ennek eredményeképpen a közel 2000 éves kereszténység – melynek ideológiája mentén sikeresen elpusztították az ókultúrát és az ókultúra paradigmája (3*) helyére léphetett a mai kor paradigmája – mivel megtette kötelességét, lassan de biztosan a süllyesztőbe van szánva, a világot a színfalak mögül irányító valós szellemi-hatalmi, elit részéről. Ez egy olyan nagyívű téma, melyről idő és hely hiányában itt most mélyebben beszélni nincs módomban, pusztán azért érintettem ezt, hogy rávilágítsak arra, hogy a kereszténység ideje lejárt, és a “felvilágosodás” kora óta gőzerővel folyik mind a keresztény ideológia, mind a keresztény vallás és intézményeinek kikezdése, aláásása, meggyengítése, melynek két fő következménye van. Az egyik, hogy a kereszténység elvesztette azt a szellemi erőterét, mellyel 1500 éven keresztül uralta a világot, a második hogy ezzel párhuzamosan mesterségesen irányított és gerjesztett szellemi vákuum keletkezett, melybe jó előre be lett készítve a spiritualitás új rendszere szellemtudományok, ezotéria, szabad spiritualitás, ufóhit és ezek kombinációinak formájában. Ez pedig a kereszténység nyomasztó istenképéből felszabadulók tömegét hatalmas erővel szippantják magukba, azzal a képzettel, hogy most végre felszabadulhatnak lelkileg-szellemileg. A valóság lehangoló. Előre elkészített lelki-szellemi ketrecek ezek, melyek nem az emberi tudat felszabadítására, hanem annak megakadályozására születtek. Az ok pedig igen egyszerű. A tudományos-materialista világkép és vallás – tudatos irányítással – az utóbbi 300 évben egyre jobban kikezdte a kereszténység szellemi építményeit, így az irányító réteg a probléma-reakció-megoldás elvét alkalmazva pontosan olyan módon bontotta le a kereszténység épületét, ahogyan az a legnagyobb hasznot hozhatta a számára. Miért is kellett kikezdeni és bontani az eddig kiválóan teljesítő keresztény ideológiai erőteret, bázist? Azért, mert a kereszténység még ilyen agyonmanipulált formájában is túl sok kellemetlen igazságot hordozott magában, ami esetleg a nyitott szemmel keresőket a valós, isteni dimenziók felé terelhetik. A jézusi tanítások – bár erősen eltorzított formában – még mindig komoly erőteret képviselnek azok számra, akik a sorok között olvasni képesek. Az egyre jobban elállatiasított tömegek számára ennél sokkal egyszerűbb hitek kellenek, melyek a “mindnyájan egyenlőek vagyunk” hamis spirituális-kommunizmus szlogenje köré tömöríthetőek, melyek újabb, teljesen gyökértelen,  háttérből gyártott ideológiákkal irányíthatóak.

Fantasy_artistic_199067b

Az ezotéria, az ufóhit és az egyéb spirituális irányzatok a háttérből lettek inspirálva majd a tömegmédia által lettek felkapva és terjesztve. A legnagyobb vonzerejüket az képezi, hogy sokan a kereszténység merev, dogmatikus, istent az emberen kívülre helyező hitrendszere után komoly tudati felszabadulásként élik meg azt az egyszerű tényt, hogy mindettől megszabadulhatnak, és most ezúttal látszólag tudatosan választhatnak maguknak új spirituális irányzatokat, vallásokat, hiteket, eszméket. A módszer azért megtévesztő, mert hatalmas mennyiségű szellemi fércmunka árasztja el az ebben botladozó keresőket, melyek javarészt a nagy világvallásokból kiragadott és átalakított gondolatoktól hemzsegnek, etikai és egyéb bölcseletekkel fűszerezve, másrészt a pszichológia az egó működésére vonatkozó felismeréseinek spirituális köntösbe való csomagolásai. Természetesen mivel sok igazságmorzsát tartalmaznak az emberrel kapcsolatban, ezért akik felületesen, a mélyre hatolás igénye nélkül veszik át ezeket a nézeteket nem veszik észre azt a legnagyobb átverést, hogy cseberből vederbe kerültek. A valódi válaszok ugyanis nem médiumi közvetítéssel, nem ezoterikus “beavatásokkal”, még csak nem is az ufók által közvetítve juthatnak az emberhez. Erre a mai napig csakis egyetlen módszer áll a rendelkezésünkre: saját tudatunk mélyreható feltárásának az igénye, mely által eljuthatunk azokhoz a jól megfogalmazott kérdésekhez, melyekre aztán megérkezhet majd a válasz is a megfelelő időben. Ez viszont komoly egyéni erőfeszítést igényel, és ebben a legjobb esetben is csak bátorítás, visszaigazolás szintjén segíthet bennünket bármi akár spirituális akár szellemi értelemben. Kétségtelen, hogy a dogmatikus hit rabságából való felszabadulás annyira katartikus élmény lehet, hogy közben könnyedén megfeledkezik róla az ember, hogy ami-aki felszabadította nem a két szép szeméért tette, hanem nagyon is tudatosan volt ez világszinten előkészítve. A valódi szabadságot ugyanis senki nem adhatja nekünk meg, ahhoz magunk kell eljussunk, saját erőfeszítésünkkel. Az ember megváltás igénye nem múlik el a kereszténységgel. De megváltás sem az ezotéria sem az ufóvallás sem az ezernyi spiritualitás berkeiben sincsen. Egyetlen alternatívánk lehet ezzel szemben: a valóság. A valóság pedig az, aminek megismerése és megértése nélkül az ember örökké rabja fog maradni újabb és újabb szemléletmódoknak, gondolati rendszereknek, dogmáknak és hiteknek, még ha oly tetszetősen is lettek azok becsomagolva, hogy a megváltódás érzetét keltve mindjárt a magunkénak képzelhetjük őket. A valódi megváltás pedig a megválást jelenti a világról, a valóságról és a benne lévő emberi tudatról kialakított téveszméinktől.

A tudatváltás fogalma eleve abszurd konstrukció. A tudatát az ember ugyanis képtelen lecserélni, mert az nem egy ruhadarab amit ha meguntunk ledobhatunk. A tudatunk feltárása szakadatlan, tudatos cselekedet kell legyen abban az esetben, ha meg akarjuk érteni önmagunkat, az emberi gondolkodás és gondolat működését, és azt a valóságot amit létrehozunk és működtetünk mindennek a segítségével. A tudatunk soha nem cserélődik le, viszont képes egyre nagyobb mértékben megnyílni az őt addig meghaladó valóságok érzékelésére. Ez viszont egy olyan belső folyamat, ami csak a saját egyéni úton történő beavatódás által történhet meg. Így nőhetünk fel a bennünk élő Istenhez, így kerülhetünk egyre közelebb valós lelki-szellemi fejlődésünk újabb és újabb megélései által saját tudati, lelki és szellemi kiteljesedésünkhöz, mely minden emberi lény legbelső, legbensőségesebb és valójában szavak szintjén egy határon túl megjeleníthetetlen történése.

_________

(1*) Ha elfogadjuk, hogy létezik szabad akarata az emberi lénynek, akkor azt is el kell fogadjuk, hogy az aki szabad akarattal rendelkezik az ezzel párhuzamosan felelősséggel tartozik minden megnyilvánulásáért testi-lelki-szellemi szinten. Mások megpróbálhatják felülírni szabad akaratunkat, és erőszakkal ránk is kényszeríthetik a sajátjukat, ilyen értelemben az emberi lény médiumává válhat egy erőszakosabb akaratnak, akár fizikai akár lelki akár szellemi szinten. A lelki-szellemi síkon történő szabadság elvesztése ugyanakkor tudatosan nem lehetséges az adott egyén beleegyezése nélkül. Abban az esetben viszont, ha tagadjuk a szabad akaratot, akkor látszólag felelősséggel sem tartozunk tetteinkért, hiszen akkor valójában egy nálunk magasabb rendű akarat által hagyjuk / képzeljük magunkat vezérelni, magyarán nem tudatosan cselekszünk, hanem átadjuk magunkat MÁS-OK irányításának. (biorobot szint) Ebben az esetben az ember médiumává lesz egy olyan akarat erőterének, mellyel szemben nem képes vagy akar védekezni. Szellemi szinten ez viszont csak akkor következhet be, ha tudattalanul vagy tudatosan de saját döntésünk eredményeképpen átadjuk a hatalmat magunk felett bármilyen ismeretlen szellemi erőnek.

(2*) A mainstream spiritualitás berkeiben kizárólag hárításnak (az egó másra való mutogatásának) minősül jelenleg minden olyan cselekedet, ami képes feltételezni azt, hogy esetlegesen léteznek olyan rejtőzködő erők a világban, melyek magasabb szellemi potenciáljuk által képesek tudatosan elrejteni magukat az emberiség szeme elől, létüket is letagadva, továbbá képesek évezredeken átívelő hatalmi manipuláció kitervelésére és végrehajtására. Bár iszonytatos mennyiségű olyan fedő jellegű összeesküvés-elmélet található mely ezen dolgok lefedésére hivatott, sietnék leszögezni, hogy nem ezekre szeretnék utalni. Egyetlen nagyon egyszerű tényre szeretném felhívni a figyelmet, méghozzá arra, hogy akár az eddigi ismert történelem akár saját életünk ideje is elegendő arra hogy kisebb erőfeszítéssel is megfigyelhessük azt, hogy a világunkban egymással összefüggő és jól kivehető tudatossággal történő cselekmények zajlanak, melynek indíttatása, irányultsága folyamatos fedés alatt áll, hogy ez a nagy tömegek számára észrevehetetlen lehessen. Ez nem összeesküvés elmélet, sokkal inkább egy gyakorlat megvalósulása, mely mögött hatalmas szellemi potenciál rejtőzik, és pusztán attól a ténytől, hogy egyes emberek mindezt hit tárgyává téve tagadják az egyéni megfigyelés tárgyának megismerése helyett, attól ezek a folyamatok még léteznek, és nagyon is jól kitapinthatóak, észlelhetőek. Ugyanakkor ez nem menti fel az emberiséget alkotó adott egyént saját tetteinek felelőssége alól, bár kétségtelenül el kell ismernünk, hogy jelenleg az emberi faj nagy része nem is törekszik arra, hogy ezen erők valós potenciálját egyáltalán tudatosan észlelje, mert csak ennek a felismerése és nem a tagadása vezethet az önismeret útján a valós változás és változtatás lehetőségéhez. Mindehhez természetesen egy magasabb nézőpont elérése szükséges, melyhez megspórolhatatlan adott esetben az is, hogy az illető végigrágja magát az összeesküvés elméletek tömegén, hogy rájöhessen, azok semmi másra nem szolgálnak mint részigazságokkal és fantazmagóriákkal kiszínezett fedőtörténetekként, szellemi útvesztők, csapdák létrehozására.

(3*) Az ókultúra paradigmájának és magának a paradigmának a fogalmát itt most nem lehetséges tárgyalni. Röviden csak annyit említenék meg, hogy a jelenlegi paradigmából szemlélve az általunk hivatalosan megismerhető történelmet, nagyon sok érdemleges dolog fedve marad a szemünk előtt, és értelmezhetetlen amiatt, mivel ebben a paradigmában értelmetlenné vált, kiüresedett mindaz, amit a mai kor paradigmáját megelőző, ú.n. ókultúra paradigmája hozott létre és éltetett. Ilyen például a vallás képződménye, mely az ókultúra paradigmájában nem volt jelen, mivel az ókultúra embere számára a világ egységének a szakralitása és az ebbe vetett élő hit teljesen egybekapcsolódott a léte cselekményeivel, és az egyén nem valamiféle életidegen vallásként gyakorolta annak megélését a valóságtól elszigetelten. Ajánlott irodalom az ebben való elmélyülésben Sütő Zoltán: Paradigma című könyve, mely ezt a témát részletekbe menő alapossággal tárja fel.

Írta: a MÁSik TE / F.J.T.

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)

10 hozzászólás a(z) “Kozmikus hülyítés avagy a tudatváltás mítosza” bejegyzéshez

 1. Ez igen.
  Olvastam Russell-nek a hatalomról írt könyvét, a katonai és gazdasági hadviselés harmadik testvére a propaganda. A propaganda, tágabb értelemben, véleménymanipulálás, mely az első két klasszikus hadviselési forma költségeit alapvetően csökkenti, a fogyasztást is irányítja, mely a gazdasági hadviselés hozamát emeli exponenciálisan.

  Nem akarok belemenni olyan, szerintem csak részigazságokat tartalmazó, és megoldást nem kínáló véleményekbe mint amit a köv. linken olvastam: http://www.pannonfront.hu/31/09Laszlo.htm , magát a folyamatot próbálja ő is leírni.

  Egyedül nehéz. Ezért voltak régebb is a hiteles tanítómesterek. A saját egyéni úton történő beavatás, amiről írsz, kikerülhetetlen, de csak része az útnak. Ha a tanítvány készen áll, a mester megjelenik, mondá a fene tudja melyik bölcs. Én csak igyekezni tudok tisztán látni – ennyi. Ha ismerném az utat, megvilágosult mester lennék.

  Minden olyan (sajnos nagyon kevés) írás, mint pl a tiéd is, azért jó és hasznos, mert ködöt oszlat. Lilát. Aztán ha a fény túl élesen szúrja a szemünk vagy éppen sötétség lett – hát ez van, de már az is jó, ha a köd lassan oszlani kezd.

  • Kedves Emese!

   A mai korban a hatalom rendszeréről írt és közgondolkodásba bejutott könyvek is értelemszerűen csak részigazságokat tárnak, tárhatnak fel, és nem mehetnek túl egy bizonyos szinten. Ez a téma hihetetlen mélységekbe vezet, és egy ilyen írás sajnos csak karcolgatni hivatott. Hatalmas mennyiségű hamis propaganda létezik, mely csak arra szolgál, hogy fedje a rejtőzködő hatalom működését.

   A megvilágosodás fogalma a mai korban eleve értelmezhetetlen. Pont az a lényeg ugyanis, hogy mivel a szellemi sík hierarchiájában mindig van feljebb és feljebb, (végtelenség) az emberi lény – ha őszintén kutat , és igyekszik feltárni saját magát, tudatát – akkor ébredések sorozatát éli meg, a beavatódás önmagán belül jön létre. A beavatódás tehát egy folyamat, melynek vannak jól megragadható, de egymással szervesen összefüggő pontjai, valóban az Út része, de a beavatódás ilyen értelemben az ÚT is maga.

   A megrekedés a szellemi útját járó ember halála, miként az is, ha elhiszi magáról, hogy ő “megvilágosodott”. Buddha vagy Jézus esetében a megvilágosodás fogalma azért értelmezhetetlen, mert a kiüresedett vallások magát a megvilágosodás fogalmát is eltorzítva, mint valamilyen végső célt, állapotot mutatják be. Ők valójában nagyon magas fokú szellemi minőséget testesítettek meg, melyek leghatékonyabb elfedésére, hatástalanítására jött többek között létre maga a vallás intézménye.

   A jó mester valójában soha nem formálja a maga képére a tanítványát, hanem segíti őt, hogy a szellem útján járó tanítvány beavatódása megtörténhessen, de a mai világban a mester által történő beavatás lényegét érintve erős torzulásokon ment át, mivel igazából megszűnt az a szakrális hierarchia, amiben ez valaha lényeges funkciót töltött be (ókultúra)

 2. Köszönöm a magyarázatot!
  A szőke nő olvasgat és gondolkodni próbál:-D

  ” Az ember végül homokos,
  szomorú, vizes síkra ér,
  szétnéz merengve és okos
  fejével biccent, nem remél.

  Én is így próbálok csalás
  nélkül szétnézni könnyedén.
  Ezüstös fejszesuhanás
  játszik a nyárfa levelén.

  A semmi ágán ül szivem,
  kis teste hangtalan vacog,
  köréje gyûlnek szeliden
  s nézik, nézik a csillagok.” J.A.

  “Hová rejtőztél eddig, parttalan?
  Szememben por volt és hamu a számban.
  Köd volt – és most a ködnek vége van,
  … s a köd mögött a boldog óceán van.

  És fúj a szél! Az éles, tiszta szél!
  És hullámzik a boldog óceán!
  Szemem figyel rád, szám téged beszél,
  lezúdul lényed napsütése rám.

  Hullám hullámra, mindenhol te vagy!
  Hová rejtőztél, hogy seholse voltál?
  Mit is tehetnék, hogy velem maradj?
  Mit tehet, ki a köd mélyén botorkál?

  Ó mondd, hogy mindegy! Ködben, köd után
  csak zúg, csak zúg a boldog óceán.”
  Kovács Gábor

  és arra a következtetésre jutottam, hogy addig tart a nyüszkölés, míg a hullám felismeri és megéli, hogy EGY a tengerrel. Ez csak a hullám pillanatnyi állapotának megkönnyebbülés, mert a tenger az tenger.

  Hát, örömmel olvasom ezt a blogot, mert felráz, mikor éppen visszaszundítanék.

  • Kedves Emese!

   Köszönöm ezeket a gondolatokat! Egyetlen célja lehet talán ennek a blognak – a saját felismeréseim valamiféle letisztázása mellett – hogy inspirációt szolgáltathasson azoknak, akiknek erre szükségük lehet. Nem kinyilatkoztatásokat közlök, mivel tudatában vagyok saját végességemnek, ugyanakkor ezeket a korlátokat próbálom meghaladni, és ezen próbálkozásom termékei a szavakban testet öltött felismerések. A folyamatos nyitottság a valóság, az Élő végtelen igazságára az ami a belső szellemi motivációt szolgáltatja, ennek megoszthatósága pedig eleve korlátolt, tehát minden amit megjelenítek csak töredéke még annak is, amit én magam megélek. Senki számára nem lehet ez több, mint esetlegesen egy impulzus a saját útján tett további lépesekhez.

   “A szőke nő olvasgat és gondolkodni próbál:-D ” -írod.

   Milyen volt szőkeséged? Nem tudom, mert gondolataid rég túlhaladták azt a szintet. Magad jársz utána és nem elhiszed, miként én sem azért írok ide bármit is, hogy azt bárki elhiggye. A valódi tudás csak és kizárólag az amit megéltünk. Ezen kívül nem azt jelenti hogy nem létezik tudás, pusztán azt, hogy a megélésen kívül az számunkra csak információ lehet. A mi megélt tudásunk is pusztán a része, töredéke a tudás végtelenben lakozó egységének. A valóság végtelensége az, ami annak elmélyült megismerésére ösztönözhet bennünket. A végtelen valóságába való behatolás egyik módszere, hogy az emberi elme segítségével absztrakciókat hozunk létre. A végzetes ebben az a mozzanat, ami akkor következik be, mikor a végtelen egy szeletéről – amit érzékszerveink által érzékelünk – létrejött természetszerűen véges absztrakciót abszolutizáljuk mint a végtelenre kiterjeszthető egyedüli megismerési rendszert. Az emberi gondolkodás itt zárul önmagába, mert a végest bár tartalmazza a végtelen, az önmagát a végtelenből tudatilag kiszakadva már képtelen a teljesség részeként értelmezni és érzékelni.

   Az EGÉSZ részei vagyunk és a részben az EGÉSZ található meg, ám a rész csak az egészben értelmeződhet a maga teljességében, abból kizuhanva fokozatosan elszakad az EGÉSZségétől, és minden értelemben egyre betegebb lesz, végül a megsemmisülésbe hanyatlik. A mai világban ez történik, és ameddig ezt képtelenek vagyunk felismerni, addig semmilyen erőfeszítésünk nem járhat sikerrel ami arra irányul, hogy visszatérhessünk ahhoz az egységhez, melyben minden élő és létező kiteljesedhet.

 3. Kedves jocó TEstVÉREM!

  Ezen írásod tartalmát teljes mértékben valósnak találom, ebben az álvalóságban amiben élünk. Sajnos sokan élnek abban a tévhitben, hogy az ufók a jók vagy a rosszak kicsinálnak vagy megmentenek majd minket, saját magunktól! Igen ez tévedés, nekünk kell saját MAGUNKnak felállni a FÉNYt jelentő deszkákra, és buszkén a globalizáció arcába mosolyogni EGY nagyot!!

  HIszem, hogy az EGYség hite, MAGértése újra az emberiség privilégiuma lesz a többséggel szemben!!

  Szeretettel T.CS.\Goorran/

  • Kedves Goorran!

   Örülök figyelmednek, és annak ha tőlem függetlenül te is rábukkantál erre a nézőpontra. Hangsúlyozom, ez is csak egy nézőpont, mely viszont jól kitapintható folyamatok szintézise mentén jött létre. Jellemző egyébként az emberi arroganciára, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, az egész Világegyetem a mi megmentésünkkel van elfoglalva. Szabad akarat van. Ezt nehéz elfogadni, még nehezebb pedig élni vele.

   A jövőnk attól függ, hogy képesek leszünk-e az egyre égetőbb felismerésekhez való eljutásra és a cselekvésre, hogy az a szellemiség, mely az élet kultúráit építheti fel, teret nyerhessen. A valós változáshoz viszont a jelenkor paradigmája teljesen alkalmatlan, ezt foltozgatni, megreformálni nem lehet, mert annak leváltása szükséges.

   Szeretettel: a MÁSik TE

 4. “Keressétek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket…”
  E világ uraként* valószínűleg én sem sajnálnám a kalóriát a spirituális szmog állandó szinten tartására.
  Most őszintén: kinek hiányzik, hogy hétmilliárd, teljesen tudatára ébredt szabad ember körberöhögje?

  *persze csak ha elfogadnám az állásajánlatot:-)

  • A Mester – ha lehet hinni ennek a bibliai passzusnak – kapott anno egy ilyen ajánlatot. Aztán ő is adott egy ajánlatot az ajánlat adójának. Amaz pedig igen gyorsan felszívódott a környékéről.

   Egy dolog van mindenek felett amitől megszűnik a sötétség és ez a fény, és egy dolog van ami megszüntetheti a hazugság világrendjét az pedig az igazság. Az Út az Igazság, és az Élet az Örökkévaló múlhatatlan bölcsessége.

   Apropó, te kaptál már ajánlatot? 😀

   • Még pitiáner korrupciósat sem:-(
    Ajánlatot alighanem csak olyan ‘kvalitások’ kapnak, akiket jobb saját zsebben tudni.
    Persze mindenre lehet nemet mondani:-)

 5. Képzeljétek egyszer, egy spirituális tanító aki Magyarországon és külföldön is igen ismert, egy előadása után arra invitált, hogy álljak mellé!
  Én tétovaságból, vagy megfontoltságból inkább nem mondtam rá semmit, mint végül kiderült, hogy az egyik barátom aki a szárnyai alatt állt, és saját szabad akaratából ki lépett mellőle biz, jól ráfázott…

  Ezek után, ha valaki megkérdez, vagy tanácsot kér, hogy tagja legyen e valamilyen “irányultságnak” én mindig óva intem őt, csak is magad mellé állj. Mert a program benned van, a teremtő tudat nem csinál félmunkát, ha valakinek alárendeled MAGOD akkor lőttek a szabadságodnak, és a határtalanságod felisMERésének!!

  Mindezektől függetlenül nagyon tisztelem e tanítót, de a tenger látványa egy fuldoklónak nem nagy öröm.:))

  ..szeretettel..)+(

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.