EGYedem bEGYedem EGYségtánc

Igyekszem mindig általam észlelt jelenségekre felhívni a figyelmet és soha nem személyes kritikát fogalmazni meg. Kérem az olvasót, hogy az alábbi, spirituális berkekben igen érzékeny témát mely az egység általam észlelt aspektusait járja körbe úgy kezelje, mint egy véleményt a sok közül. Nem kinyilatkoztatás ez, csak az EGY egy földi MÁSának egyéni, bizonyára tökéletlen meglátása.

Spirituális, magyarul lelki értelemben az EGYség egy lelki-tudati állapotot jelent. Az egység állapota csak egyéni megélés segítségével ismerhető meg. Minden egyéni megélés egyedi, amint minden önazonossággal rendelkező egyén más és más módon érzékeli és éli meg azokat a tartalmakat, melyekre az emberi tudat megnyílni képes.

…tovább »

Az Igazság Fénye

Az ibolya olyan növény, melynek szépségében akkor gyönyörködhetsz, ha lehajolsz hozzá. Hasonlatos az  Igazsághoz, melyhez az út szűk és alacsony kapun át vezet. Ezen csak azok léphetnek be, akik minden felesleges terhüket eldobják, hogy igaz alázattal lelkük és szellemük lehajolhasson csodálatához. Az emberi önhittség, önteltség, birtoklási vágy, az önzés, a versengés, a győzés és meggyőzés vágya, az erőszak és saját igazságunk bálványai elzárják bennünk az utat, mely az Örök Igazság felé vezethet minket.

Az Igazság csak az alázatos szívűeket kedveli, akik megértik, hogy az emberi lényben nincs semmi igazság, amit birtokolhatna. Aki képes elengedni saját igazságát, az képessé válik befogadni az Örök Igazság fényének ragyogását.

…tovább »

Az ufók már a spájzban vannak!

 

“A Földön élnek földönkívüliek, legalább ketten az amerikai kormánynak dolgoznak. Az emberiségnek joga van tudni a létezésükről és a már kialakult együttműködésről. A Földet egy titkos társaság vezeti, amelynek tagjai a Külkapcsolatok Tanácsa, a Bilderberg-csoport és a Háromoldalú Bizottság, a Nemzetközi Bankkartell, az Olajkartell, a különböző hírszerző szervezetek tagjai és a katonai junta választott tagjai, ők titokban akarják tartani ezeket az információkat az emberiség előtt.” – forrás: facebook / youtube

A fenti idézet kapcsán pontokba szedném  a véleményem, az egyre jobban burjánzó UFO jelenségről. Írásom szempontjából bármilyen furcsán is hangozzék, de teljesen mindegy az ufók léte vagy nemléte (egyébként miért ne lehetnének).

…tovább »

Hierarchia, rend és apokalipszis

A hierarchia

A nagy felvilágosodás korszaka elhozta az emberiség számára a legmélyebb szellemi sötétséget, melynek ideológiai bázisaként a humanizmus emberbarát álcája alá betuszkolt jól hangzó szólamok szolgáltak mint a szabadság, testvériség és egyenlőség. Akinek szeme van, az ma már világosan láthatja, hogy szabadság helyett globális rabszolgaság, testvériség helyett folyamatos társadalmi ellentéteket, feszültségeket gerjesztő pozitív diszkrimináció és megosztottság, egyenlőség helyett pedig végletekig kiélezett egyenlőtlenségek, igazságtalanságok, léteznek. Ez pedig már csak az utóbbi 300 éve egy több évezredes történetnek.

Szemlélődési pontom nem vallásos jellegű, nem tartom magam ugyanis semmilyen vallás követőjének. Isten és a Teremtés fogalmát bár sűrűn használom,

…tovább »

Spirituális kommunizmus – az egyenlőség hamis elve

Az egyenlőség

Semmilyen valós struktúra nem differenciálódhat az egyenlőség elvében. Ennek az egyszerűbb megértésére a matematikát fogom használni.  A matematika ugyanis elég jól körbehatárolt módon képes érzékeltetni, hogy mit is jelent valójában az egyenlőség.

1=1 – valami
0=0 – semmi
1 nem egyenlő 0

Vegyük az informatikai programok alapját képező bináris kódrendszert, melyben az 1 és a 0 játszik döntő szerepet. Az igen és a nem. Ahhoz, hogy egy program – szellemi sík – működtethessen egy hardvert – fizikai sík – ahhoz a programon belül egységet képező,

…tovább »

Kozmikus hülyítés avagy a tudatváltás mítosza

Tisztelettel megkérem az ufóhívőket, és egyéb a világ dolgaihoz merev vallási, spirituális, ezoterikus meggyőződéssel közelítő embertársaimat, hogy ne olvassák el ezt az írásomat, mert az általam boncolt témát nem a hit szemszögéből járom körbe, hanem egész más szempontból megjelenítve, mely esetlegesen heves ellenérzések kiváltására alkalmas. Nem az ufók létével vagy nemlétével foglalkozom – mely a téma szempontjából teljesen irreleváns – hanem többek között a beléjük vettet hit által és körül létesült jelenségek egy részletével. Nem állítom hogy “az Igazságot” tárom írásomban fel, de kísérletet teszek egy nem szokványos nézőpont bemutatására.

Manapság telített az internet a csillogóbbnál csillogóbb néphülyítéssel.

…tovább »

A tű foka

A lenézés csak azt tölti el örömmel, aki nem tudja hogy a valódi igazsághoz, tudáshoz, bölcsességhez nem alátekintve, hanem magunkba s az ég felé tekintve, folyamatosan korlátaink fölé emelkedve juthatunk el. Nem az az igazi megelégedettség, ha a hegyről alátekintünk, hanem az, amikor megértjük, hogy mindennél van fennebbvaló, magasabb, emelkedettebb, szélesebb, tágasabb, teljesebb nézőpontja a valóságnak, a létnek, a létezésnek és az életnek. Ez adhat valós, nemesítő célt az úton szellemünknek.

Minél magasabbra jutunk Utunkon, annál mélyebben érinthet meg minket a vágy, hogy mindazon gazdagságot, szépséget, kincset – melyet megélünk – mások számára is tükrözhessük életünkben gondolatainkkal, szavainkkal,

…tovább »

Szépség

A szépség az igazság minősége, mely a lét valóságának egyszerűségében fogan. A tartalom és a forma tökéletes ötvöződése az élet mozgásában a valódi, termékeny és termékenyítő szépséget jeleníti meg. Az a szépség, mely öncélúan önmagába zárul, az elveszti teremtő képességét. Az élő szépségnek célja van, az élet megtermékenyítése.

A lét célját mikor önmagába zárva határozzuk meg, akkor mindaz, ami az így létrejött valóságon belül helyezkedik el, önkéntelenül öncélúvá válik. Az öncélúság mindennek a lét adott síkján belül történő önmagába záródását, ezáltal pusztulását, halálát okozza. A valódi szépség az Élő vonzása, erőtere, mely képes benne tartani minket az Élet teremtő valóságában.

…tovább »

Hazugság – Igazság – Szeretet

A hazugság mindig tartalmaz igazságot oly módon elfedve, hogy a figyelmünk fókuszát róla elterelje. A legegyszerűbb és leghatékonyabb módja az igazság elrejtésének az, ha szemünk elé állítják olyan helyre, ahová véletlenül sem tekintünk, mert az a legközönségesebb, legkézenfekvőbb és legegyszerűbb felismerés lenne.

A legtöbb ember – kondicionáltságából kifolyólag – hajlamos azt képzelni igaznak, ami körül súlyos, szövevényes, tekintélyes gondolatok leledzenek, és hajlamos elsiklani azon egyszerű tény felett, hogy az Igazság valódi, mindenen áthatoló természete és szentsége: önmaga végtelen EGY-SZERűsége.

Igazság nem található a gonoszságban, csak és egyedül a Szeretetben. A Szeretet igazsága az Igazság szeretete.

…tovább »

Együttérzés

A bennünk lakozó valódi Lényeg túl van a szavakon, a szimbólumokon, és a képeken, bármin amit az elménk megragadhat, megismerhet. Amikor képesek vagyunk megnyitni a szívünket egymásnak, amikor összekapcsolódunk a lélek szintjén az együttérzésben, akkor közös valóságunk új rétege tárul fel előttünk.

Mikor nem csak egymás örömében, boldogságában hanem egymás szenvedésében, fájdalmában is képessé válunk az együttérzésre, akkor érinthet meg bennünket a változás fontosságának a felismerése. Akkor rádöbbenünk arra, hogy egymás boldogságának ugyanúgy mint egymás szenvedésének közös a forrása. Azért keményítjük meg a szívünket, mert – tudatosan vagy tudattalanul – érezzük, hogy az egymás fájdalmával történő egyesülés valódi,

…tovább »