A Szeretet Metafizikája

„Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel!” – magyar közmondás*

Miért nincs jelenlegi közös világunkban béke, boldogság, bőség, bölcsesség? Pedig a legtöbben ezekre a minőségekre vágyunk egész földi életünkben. Miért érthetetlen ősi közmondásunk és miért gondoljuk megvalósíthatatlannak a Szeretet Metafizikáját, melyet Jézus pontosan, EGYszerűen fogalmazott meg, és gondolatai bár máig élnek, de könnyen kapják meg részünkről az „elérhetetlen, idealisztikus, ködös, önpusztító, öngyilkos, megvalósíthatatlan stb.” jelezőket?

„Szeresd felebarátodat mint MAGadat” – Jézus

Miért is érthetetlen és megvalósíthatatlan ez? Miért temetődik lassan el a kereszténységgel együtt – látszólag – a Szeretet Metafizikájának örök törvénye?

Mert nem értjük meg a Szeretet Metafizikájának belső működését. Mikor az Egónk a saját isteni ÉNünkre rátelepedik, akkor hasonlatossá válunk ahhoz a lovashoz, kit a ló irányít, és ő mondja meg neki mikor, merre menjen. Az „Egót, Személyiséget” (a lovat) nem legyőzni, hanem megérteni és uralni kell. Ekkor az EGY-ÉNiségünk (a lovas) eljuthat valódi céljához, MAGához, az Isteni Esszenciához, a Teremtő Tövéhez. Ezzel máris közelebb kerültünk egy lépéssel a Szeretettörvény megértéséhez.

„Ha nincs egyensúly, nincs semmi, csak pusztulás. Ha megdobnak kővel, akkora kővel kell visszadobni, hogy senkinek ne legyen kedve folytatni a dobálózást. Azt kell megérteni, neked is, meg másoknak is, akik a szeretet felsőbbségét hirdetik, hogy nem az a teteje. Az egyensúly a teteje, az a legfelsőbb irányító.” (M.)

A fenti idézet, egy termékeny eszmecsere alkalmával született gondolatsor része, mely nagyban hozzájárult, hogy az alábbi gondolatok írott formát ölthessenek. Hála és köszönet érte ezért az írójának. Valóban, egy nagy bölcsességet fogalmazott meg benne, miszerint az EGYensúly az egész VilágEGYetem működésének az alapja. Ezt tovább göngyölítve megpróbálom elmagyarázni az alábbiakban, hogy viszont miért nem kell még nagyobb követ visszadobnunk, és mi is a Szeretettörvény lényege. Miért nem csak egy illúzió, egy használhatatlan, megvalósíthatatlan valami, hanem a VilágEGYetem működő, EGYetemes alaptörvénye? Azért, mert megértése és alkalmazása által minden harmonikusan gazdagodhat és nem szegényedhet. A Szeretettörvény a Béke, a Boldogság, a Bőség és a Bölcsesség törvénye. Minden magasan fejlett, EGYségtudatú kultúra és civilizáció alapleve is egyben. Miért és hogyan lehetséges ez? A sok kérdésre íme az EGYszerű felelet. Gondolkodjunk „csak”a matematika és a fizika nyelvével.

A szeretet matematikája és fizikája

1 + 1 = 2 (néha 3, vagy több is lehet mikor a képletbe belép az Élet) Ez a Teremtés, a Szeretet, a Bőség képlete. Kitágulás.

-1 + -1 = -2 Ez a gyűlölet képlete, vagyis ha két “negatív” eredőjű energia találkozik, azoknak a közös eredője csak negatív lehet. Összehúzódás. Ez a két kő esete, vagyis ha a negatív eredőjű energiára (gyűlölet, harag, bosszú, erőszak stb.) azonos energiával válaszolok, a másik felet fizikailag akár meg is semmisíthetem, de azt az energiát amit képvisel csak megkettőzni fogom. Mivel a fizikai állapot megszűnésével ez a tudati, mentális energia nem vész el. Ehhez azt kell megértenünk, hogy az Emberi Lény nem csak az ami a fizikai szinten észlelhető. A test, lélek és szellem hármassága SZÉTVÁLASZTHATATLAN Egység, így a mentális energiák, a „sűrű-anyag” fizikai szintjén NEM SEMMISÍTHETŐEK MEG. De mentális, tudati szinten viszont semlegesíthetőek, kiEGYenlíthetőek! Hogyan? Alább szemléltetem:

-1 + 1 = 0

Gyűlölet + Szeretet = Békesség, EGYensúly!

A világnak nem csak matematikája és fizikája van, hanem metafizikája

Ezt azt jelenti, hogy ha „kenyeret” dobunk vissza a „kő” helyett, akkor azt adjuk a másiknak ami hiányzik neki, ami miatt létrejön benne a szeretet-hiány. A gyűlölet forrása a FÉL-ELEM. A félelem a szeretet hiányából születik mindenkiben. A szeretet hiányának állapotában  az emberi Tudat reménytelen rabságba kerül. Ez az ördögi kör viszont csak akkor oldható fel, ha sikerül újra az EGYensúly, az EGYség, vagyis a Szeretet-Teljesség állapotába jutnia a léleknek, a tudatnak. Ez sikerülhet „önerőből” is, de ha segíteni akarunk valakinek, akkor az egyetlen módja ennek az, ha erőszakra nem erőszakkal felelünk, hanem SZERETETTEL. Mert még több erőszak csak még több erőszakot teremt.

Azt szükséges megértenünk mindnyájunknak, hogy „A Játék” nem csak fizikai szinten zajlik, ahol azt gondoljuk, hogy „elpusztíthatjuk” a másik játékost, és akkor a probléma meg van oldva. Van egy rossz hírem: NEM pusztíthatunk senkit sem el, legfeljebb “kiiktathatjuk” az anyag síkján. Van egy jó hírem is: Mi is halhatatlanok vagyunk. Mivel mindenki halhatatlan, ezért a tettei következményével szembesülni fog folyamatosan, bármilyen létsíkon is legyen. Pontosan azért, mert az EGYensúly törvénye, az OK-OKOZAT (karma) ezt követeli meg. Ez a törvény hatalmasabb a mi elképzeléseinknél, mely alapján azt gondoljuk, hogy a természet egyensúlya arról szól, hogy minden pusztán fizikai szinten rendeződik le, ahol az anyag az oka mindennek, és nem az okozata, a tükre mindannak ami a lélek, szellem szintjén történik.

Semmi sem keletkezik prímér módon fizikai szinten , így nem is oldódik fel, vagy oldható azon a szinten meg. Minden a SZELLEM, a Lélek szintjén születik, és az anyagi létben megnyilvánuló folyamatok, csak végeredményei, tükröződései ennek. Az anyag („a besűrűsödött, megtestesült szellem”) soha nem oka a szellemnek, hanem tükörképe, megnyilvánulási formája annak. Ez azt is jelenti ugyanakkor, hogy az anyagi világ és a szellemi világ tökéletes egyensúlyban, egységben működik ilyen értelemben. Ezért ameddig fordítottak az elképzeléseink a világ Rendjével, működésével kapcsolatban, nem érthetjük meg Jézus Szeretet-törvényét sem, és mivel nem érthetjük meg, alkalmazhatatlannak véljük a valóságban. Üres szólam marad, egy idea, hagymázas bolondoknak tartjuk azokat is, akik ennek a működéséről már a „gyakorlatban” is meggyőződtek.

„Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel”. Amikor egy valóban békés, belső megértésből forrásozó, teremtő tudati szinten működő világot akarunk építeni, akkor ez a törvény megkerülhetetlen. Ameddig az emberi tudat nem fogja fel ennek az üzenetét, addig lényegében mindig ugyanolyan társadalmakat fog újra és újra létrehozni, mert ezen társadalmakban a látszólagos béke, mindig a másik, a meg nem értett fél fizikai megsemmisítése által fog létrejönni. Csak a forma és nem a belső tartalom különbözhet. Amikor felfogjuk, hogy a játékosok ebben a játékban nem megsemmisíthetőek, akkor felfogjuk azt is, hogy az általuk éltetett – számunkra negatív eredőjű – energiák hogyan „szelidíthetőek” meg, miként egyenlíthetőek ki. Csak, és kizárólag SZERETETTEL.

A megélés és a megértés az EGYségben az, amin keresztül érthetővé, és eleven valósággá válhatnak Jézus szavai, melyek az írásokban őrződtek meg, s amely valójában nem más, mint kozmikus iránytű a Békesség, Boldogság, Bőség, Bölcsesség teremtő minőségének megtalálásához, megértéséhez, tudatosításához:

„Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak. Aki egyik orcádat megüti, fordítsd néki a másikat is; és attól, aki felső ruhádat elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se. Mindennek pedig, aki tőled kér, adj; és attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza. És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azokkal.

Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak azokkal tesztek jól, aki veletek jól tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik. És ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől reménylitek, hogy visszakapjátok, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama Magasságos Istennek fiai lesztek: mert Ő jóltevő a háládatlanokkal és gonoszokkal.

Legyetek azért irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas.” (Lukács 6,27-36)

 

Szeretettel: F.J.T.

********

Lábjegyzet: * – A közhiedelemben az van elterjedve, hogy a „Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel” mondat a Bibliából származik. A Bibliában ez a mondás nem található ilyen formában meg, ám Jézus metafizikájának akár egyfajta summázata lehetne, sőt az sem kizárt – bár nem maradt meg hozzáférhető feljegyzésekben – hogy Jézus maga használhatta, vagy akár ő alkothatta ezt. Ez a mondat visszakövethetően viszont mint közmondás, a magyar népi emlékezetben és hagyományban maradt fenn. Hasznos melléklet: 750 magyar közmondás = 750 hungarian proverbs / Paczolay Gyula. – Bővített kiad. – Veszprém : Veszprém Megyei Nyomda Kft., 1991. – 127 p. ; 12 cm. – ISBN 963 02 9145 2 Forrás/Source: Magyar Elektronikus Könyvtár

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)

2 hozzászólás a(z) “A Szeretet Metafizikája” bejegyzéshez

  1. Furcsa, hogy megtaláltam ezt az oldalt. Többször szóltam hozzá az előző oldaladon lévő írásaidhoz, és mindig egyetértettünk. Most pedig, hogy ide beléptem, legnagyobb megdöbbenésemre a saját gondolataimat látom itt leírva. Ez vajon véletlen lenne? De hisz az nem is létezik…

    • Kedves Anka!

      A véletlen pusztán az, amit nem véltünk volna, hogy létezhet. Úgy gondolom, amiket itt leírok, azok valójában olyan gondolatok, melyek másokban is élnek, több vagy kevesebb hasonlósággal. A lét bizonyos síkjain ugyanis hasonló felismerésekre juthatunk el, útjaink különbözőségének és egyediségének ellenére.

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.