Gondolatok a Szabad Akaratról és a Változásról

Szilárd véleményem, hogy azok akik megtervezték, kirobbantották és jelenleg is irányítják a gazdagsági-álságot, nem azért tettek ennyi erőfeszítést, hogy szépen kifolyjon a kezükből mindennek a „gyümölcse”. A fát gyümölcséről ismeritek meg – mondta Jézus. Ez a gyümölcs pedig nem csak genetikailag módosított, agyonvegyszerezett de ráadásul elrejthetetlenül férges, és bűzösen rothadó is.

Azok a folyamatok, amelyek most világszinten zajlanak, szinte bármelyik percben úgy irányíthatóak, hogy a tervük beteljesedhessen. Ám van ezeknek az „úriembereknek” egy taktikájuk, amely sokkal hatásosabb, és amit évezredek óta játszanak: a fazék és a béka példázata (Ha valaki forró vízzel telt fazékba egy békát dob, az kiugrik és nagy valószínűséggel túléli. Ha a hideg vízben ülő béka alatt lassú lángon melegítjük a vizet, a szegény béka megfő) Nos ők lassan forralják a vizet a fazékban csücsülő béka alatt, és nem a forró vízbe dobják azt, ezért a béka szép lassan fog megfőni, hacsak… hacsak a béka végre nem tér észhez. Nem tér tudatához.

A harc igazából szellemi szinteken zajlik, csak azt akarják elhitetni, hogy pusztán materiális szinten megy, pontosan azért, hogy így az emberek ne vegyék észre az igazi ellenfelet: a végeláthatatlan tudati programozások manipulációinak sorát. Ha a lelkünk és a szívünk megérik arra, hogy az ellenünk vétőknek megbocsátunk, akkor tudjátok mi történik? Visszaáll a teremtés rendje, vagyis az energiák elkezdenek teremtve áramolni, alkotni, nem egy vég nélküli gyűlöletgerjesztő folyamatban összegződnek, hogy még pusztítóbbá váljanak. Az a legfurcsább, hogy lassan a kvantumfizika is be fogja bizonyítani, Jézus imájának örök, kozmikus igazságát.

Egyetlen egy út marad a magyarság és a világ népei előtt: rádöbbenni erre. Másként a Földet örökké a sötétség fogja uralni, hacsak a Teremtő máshogy nem akarja. De miért akarná? Hiszen szabad akaratot adott nekünk. Igazságos játékszabályokat. Mindössze a szívünket kell működtetnünk. Az elmét pedig a szív bölcsességének alárendelve. A szív bölcsessége nélkül, fabatkát sem ér az emberi elme, mert soha nem lesz képes, a teremtés kozmikus rendjét élve a valódi teremtésre.

Ezért egyre inkább úgy látom: egyetlen egy pillanatot sem szabad életünk földi dimenziójából aggodalomra pocsékolnunk. A gonoszság erőit mi magunk erősítjük ezzel. Ha rettegünk, félünk, lázongunk, mindezzel a romboló erők válnak még erősebbé. Hiszem és tudom, hogy mindezen megdönthetetlennek látszó emberi alkotmányok, rendszerek stb. (melyet látszólag rengeteg „brilliáns” de gonoszsággal és önmaga hamisságával eltelt elme szült és éltet) egyetlen egy hatalmas felismeréssel, úgy lehetne elfújni mint egy kártyavárat. Ez pedig az EGYsÉG felismerése. Ennek előfeltétele pedig, hogy először is megbocsátsunk az ellenünk vétkezőknek. Ezzel ugyanis minden energiánkat szeretetenergiává tudunk alakítani. A SZERelem előtt, pedig nincs semmi lehetetlen. mert a SZER maga a Teremtő Isten. Az Ő képmásai vagyunk Mi, nem valamiféle gyűlölködő, dühöngő, kicsinyes, Földanyánkra átkot szóró istennek.

Itt az idő, hogy bal agyféltekénket a jobbal egyesítve, intellektusunkat a Szív tisztánlátásának képessége alá rendelje minden olyan Ember, aki végre Teremteni akar! Világunk súlyos illúzióit mi magunk váltjuk valóra, ha elménket mások (pusztító, gyűlölködő, KÉTségekkel, félelemmel, gyűlölettel, haraggal, kapzsisággal, kicsinyességgel, irigységgel, erőszakkal, brutalitással stb. átitatott) gondolataival telítjük. Jelenleg világunkat az erőszak kultúrája uralja, ez pedig minden létező csatornán, önmaga negatív energiáit és kárhozatát propagálja. Hatalmas erőfeszítés, de a legfontosabb, hogy erről a borzalomról mindenki leváljon. Mindenki, aki a Fényt, a Teremtést éltetni akarja önMAGában, de mégsem egyedül, hanem EGYsÉGben a Teremtés központjával. Az EGY ereje, az egész Univerzumot alkotó, teremtő, létrehozó, működtető ISTEN-ERŐ. Ha visszatalálunk az EGYbe, számunkra semmi sem lesz többé lehetetlen.

Nem értek egyet azokkal, akik az anyagot, valamiféle bűnös dolognak, energiának képzelik. Az anyag maga Isten, a teremtésnek minden a része. Jelenlegi küldetésünknek része, az anyag illúziójának a megtapasztalása. A kvantumfizika szerint, minden energia. Minden energiának létezik egy ősforrása. Minden energia EGY pontból indul ki és ugyanoda tér vissza. Ám csak rajtunk áll, hogy ezt az energiát, mire és hogyan használjuk. Fura önellentmondásnak tűnhet: ha minden energia Istenből származik, és Isten, a Teremtő maga a SZERelem, mégis hogy létezhetnek negatív energiák? Hogy lázadhat a SZERelem egyetlen része ÖnMAGa ellen?

A válasz itt van elrejtve MAGyar nyelvünkben, ebben az ÉGI kódban és kapocsban. A SZER-elemben minden ami EGY az alkotó, végtelen, harmonikus, teremtő. Ami viszont EGY-etlen, vagyis EGY nélküli (egyetlen), azon kívül megnyilvánuló, az EGYsÉGtől elszakadt erő az a teremtés ellen tevékenykedő, megnyilvánuló energia. Mégis mi az ami feloldhatja ezt a látszólagos önellentmondást? Eleve hogyan kerülhet az EGYből bármi is EGYetelen állapotába? Hogyan működhetne ellene? Erre maga a Teremtő adja meg a választ: a SZABAD akarattal. A szabad akaratunk az, mellyel kiszakadhatunk mindebből, hogy megtapasztalhassuk az EGYen kívüli állapotot. Az emberiség jelenleg ebben az állapotban él. Jelenlegi feladata, az EGYetlenség megtapasztalása, ez viszont lassan vége felé közeledik. Nem tudhatjuk pontosan, hogy mennyi van még hátra ebből a korszakból, percre, órára, hiszen a szellemi dimenziókban a tér-idő kontinuum időmagja, síkja teljesen elveszíti jelentőségét. Az EGYsÉGtudat már számunkra is egyre tisztábban, érthetőbben nyilvánul meg, és egyre erősebbé válik. Napról napra, óráról órára tanúi lehetünk egy csodálatos változásnak. Az emberi lélekmagok visszatérésének az EGYsÉG-Tudat TeremTŐ valós-ÁGába.

Eljött az idő a választásra. K-EGY-elem virradt erre a Világra. A történelem spirálja csak illúzió, mely a megtévesztést szolgálja. Azt az illúziót táplálja, hogy lehetetlen annak megváltoztatása. LélekMAGunk elvethetjük a Fény humuszába vagy a Sötétség hamujába. A teremtés nem várat sokat magára, mindenki saját földi életében számolhat ennek megvalósulására.

A SZABAD akarata tehát a kulcs. Átlátva az illúziók hamis világán MAGunk hozzuk meg a döntést: a FÉLelem, vagy az EGYsÉG, az EGÉSZsÉG, a SZERelem életének részévé válunk, mely élet nem valamiféle értelmetlen feloldódás egy kétes, mindent benyelő és alaktalan, tudattalan valamivé olvasztó masszában, hanem a valódi Isteni származás, a Teremtői mivoltunk SZERelemteljes megtapasztalása. EGYesülés az ÖRÖKKÉVALÓSÁGGAL.

Sokan mondják azt: szabad akarat márpedig nem létezik, nem létezett és nem is létezhet sohasem. Valóban, sokan élnek ezen a részén az Univerzumnak (Földanyánk testén) akik számára a szabad akarat, jelenleg nem valós opció. Miért? Mert a tudatuk, szellemi lényük háza, temploma, a testük már képtelen bárminemű kozmikus információ befogadására. A mindent elborító tudatbutító vegyszerek, a szennyezett élelmiszerek, italok, magyarán az „amit eszel azzá leszel” törvénye az emberiség nagy részének (pár elenyésző kivétellel) testét annyira uralja, hogy az erre ráépülő egyéb szellemi és lelki butítóeszközök alkalmazásával (média, tömegtudat manipuláció, nevelés-kondicionálás stb.) az emberek „droidokká”, szabályos biorobotokká züllenek. Ezen biorobotok pedig valóban nem rendelkeznek a szabad akarat, a tudatos döntés képességével. Ezért nagyon fontos, hogy mindezen információkat megosszuk embertársainkkal, hogy testük, mennyire fontos szerepet játszik ezen a létsíkon! Mindenfelé találkozom ugyanis azon hamis elméletekkel, mely szerint a testünk (kozmikus antennánk!) állapota, minősége ellenére is bármikor könnyedén „vehetjük” a kozmikus üzeneteket. Ezen nézetek pedig spirituális berkekben is manapság szinte akadály nélkül terjednek. NAGYON fontosnak tartom kihangsúlyozni: nem a véletlen műve az anyagi testünk (mi magunk választottuk!) még akkor sem, ha pusztán az energia besűrűsödéseként jön létre. Testünk állapota, tisztasága, felkészítettsége és behangoltsága döntő tényező, hogy fogadni tudjuk az isteni energiákat, valamint üzeneteket, és ugyanakkor ezt tovább tudjuk áramoltatni embertársaink felé. Vegyük tehát nagyon komolyan ezt a tudást, és mindazok akik felismerték ezt, kötelességük ezt a tudást embertársaikkal megosztani. Gondolkozzunk csak el azon egyszerű tényen, hogy a megfelelően működtetett „kozmikus antenna” által vett ÉGI, Isteni üzenet az, mely képessé tesz minket a jó és a rossz különválasztására, ismeretére, és ebből fakad a valódi SZABAD akarat vagyis a döntési képesség, és szándék a jó, az EGYsÉG melletti döntésre.

A VÁLtozás nem majd, nem egy előre meghatározott időben kezdődik el. EZ a VÁLtozás semi más, mint maga a VÁLasztás, melynek eredményeként az ember teremtő Emberként, az EGYvel egyvéVÁL.

Legyünk MAGunk a VÁLtozás!

(a szövegben szándékosan alkalmaztam a magyar helyesírási szabályoktól eltérő alakokat, szóformákat)

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)

Egy hozzászólás a(z) “Gondolatok a Szabad Akaratról és a Változásról” bejegyzéshez

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.