Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük

A nagy elsötétedés korát éljük. Hivatalosan a „nagy” francia forradalommal kezdődött minden, ami az utóbbi több mint 200 év történelmi perspektívájából nézve az emberi minőség (test, lélek, szellem, tudat, szakrális kötelékek) igen gyors és látványos leépülését hozta magával. Nem hivatalosan igen rég óta zajlik már ez a küzdelem.

Az alábbi írás egy paradigmán alapul: a transzcendens (Isten, Teremtő, EGY) létének és megtapasztalhatóságának valóságán. Ez ugyanakkor nem jelent klasszikus értelemben vett vallási vagy egyházi felfogást, de nem zárja ki azt, hogy egyes vallások, hitek nem tartalmazhatnak örök, egyetemes igazságokat, sőt ellenkezőleg.

Amit most valóságként (mi az a valóság?) megtapasztalhatunk a világban az valójában az ember szakrálistól való elrugaszkodottságának következménye. Még jobban leegyszerűsítem: csak az Istentelen ember (és a gonosz erők ezentúl leegyszerűsítve a Gonosz) képes arra, hogy öngyilkos módjára ilyen élvezetet leljen a teljes pusztulásban, pusztításban és a halál kultúrájában. Az én számomra az anyagi síkon nem található meg a probléma megoldása. Az emberiség ördögi körbe van  kényszerítve azáltal, hogy elhitetik vele minden probléma csak egy materialista világ természetes velejárója, kivetülése, tehát a problémát azon a síkon kell megoldani, amin az létrejött. Ez az egyik leggyilkosabb hazugsága a rendszernek. Már maga a probléma sem pusztán az anyagi síkon történő létezés terméke. Ha csak a természet működését vizsgáljuk is meg, rögtön világossá válhat számunkra, a természet erre nem képes. A természet „tudatának” központjában nem más áll, mint maga az élet.

Az emberiség túlnyomó része elszakadt a természettől. Létrehozott egy párhuzamos valóságot, melyben minden szintetizálása a természetnek, ám ez a szintézis (fogyasztó társadalom, civilizáció, technokrata kultúra stb.) hatalmas erőforrásokkal tartható csak életben. A természet minimális energiafelhasználással törekszik mindent a leghatékonyabban megvalósítani. A természetes élet szintézisét élő ember viszont mivel kidobta a valódi, és legjobban, legtermészetesebben működő élet modellt, ezért minderre képtelen. Az egyensúly az ember és az éltető közege között végezetesen megbomlott ezzel.

Mindez a véletlen műve?

A matériában megragadt és megkövesedett emberi gondolkozás szerint igen. Ez csak az „emberi természet” része. Az „erősebb győz” világnézetté tett szociáldarwinista elvének következménye. Nem akarok senkit megsérteni ezzel, de a materialista felfogással nekem az a bajom, hogy túl sok benne a véletlen. Az ősrobbanástól az emberi tudat kialakulásáig minden véletlen. Mert valójában semmit sem képes megmagyarázni az embernek ez a rendszer. Folytonosan a „hogyannal” foglalkozik a miért helyett. A MIÉRT? kérdését nem teszi fel. Szerinte szükségtelen, hogy bárminek is oka legyen, mert akkor esetleg az anyagon kívül kellene keresni a válaszokat, és ez az anyagban ragadt materialista civilizáció számára lehetetlen.

Teremtésről beszélni manapság elmebaj. Istenről beszélni manapság már lassan betegség. Szakralitásról beszélni manapság vallási tévképzet. Nevükön nevezni a dolgokat politikailag nem korrekt. Nem a vallásokról beszélek, hanem arról, hogy ha ezt a vonalat követjük, akkor teljesen elszakadva a Forrástól már senki nem fogja tudni mi a jó, és mi a rossz. Mi a halál és mi az élet. Abban a világban, ahol már semmi sem szent, de minden relatív elvész maga az EMBER. Szánalmas paródiájává züllik önmagának.

Az örök, kozmikus értékek nevetségessé tétele, elrelativizálása (szeretet, hűség, becsület stb.) a gyökértelenség és elvtelenség értékké magasztalása érték és tudatvesztéshez vezet. Hamis szabadságtudattal beoltott tömegek pedig képtelenek észrevenni, hogy mindaz amit értéknek tartanak, és amihez foggal körömmel ragaszkodnak nem más: mint rabláncok, rácsok, béklyók és kötelek.

Isten, Természet, Ember. Ebben a hármasban észre kell vennünk, egyedül az Ember az, amelynek a másik kettőre szüksége van. Sem a természet sem Isten nincs rászorulva arra, hogy az ember feltalálja őt. Attól függetlenül, hogy az ember tudomást vesz-e a Szakrálisról vagy sem, emez: LÉTEZIK.

Tudom, hogy ez az az állásfoglalás, amelyet kerülni kell. Miért? Ha valahol kinyilvánítod, hogy a szakrális (Isten, Teremtő, az EGY) számodra létező, valóságos ezzel megnyitottad a véget nem érő harcot, melyet ha nem is te kezdeményezel, de viselned kell. Egy relatívvá vált világban, ahol a tömegtudat az anyag valóságán kívül semmit sem ismer, minden riasztó és félelmetes, ami egy olyan pontra mutathat, mely állandó. Melynek soha el nem évülő törvényei vannak. Mely nem a relativitás őskáosza, hanem az alkotás teremtő rendje.

A mai kor értékvesztett emberének rémálma: a kozmikus rend.

Miért?

Mert ahol rend van, ott véget ér az ő felelőtlen ámokfutása. A rend szó káromlás az ő számára. Mert a rendet ellenségének érzi, nem pedig megtartó, összetartó, valódi, teremtő társának. Létezésének igaz alapjának. Az erkölcsről azt hiszi, hogy egyenlő a vallással. A vallásról azt hiszi hogy az egyenlő az Istennel. Az Istenről pedig azt hiszi hogy egyenlő Önmagával. Két isten pedig nem fér egy csárdában. Sok istentudatú megvezetett ember hamis éntudata pedig nem fér saját magában. Csak egy helyen létezhet: az általa istenített hamis valóságban.

A zűrzavar nem egyenlő a sokszínűséggel. A génmanipulát korcsok tömege nem egyenlő a biodoverzitással. Istenesdit játszani nem egyenlő a valódi teremtéssel, alkotással.

Eljutottunk a lényeghez: az ember kidobta az Szakrálist (Istent) és maga ült a helyére. A világot pedig saját képre újrateremtette. Minden, amit most látunk a világban ennek az eredménye. Az ember nevű istennek nincs EGYségtudata. Káosztudata van. Nincs valódi szabadsága, csak anyagba ragadása. Nincs igaz istene csak igazi istentagadása.

Azoknak, akik uralkodni akarnak mások felett pedig csak egyetlen céljuk van: a káosz. Oszd meg és uralkodj. Bármi ami elszakít az EGYtől, az EGYsÉGtudatttól az számukra kívánatos. A magát Istennek képzelő ember, aki valójában szánalmas rab önmaga hamis tudata hálójában a legideálisabb rabszolga. Sohasem lázad. Lázadni csak az lázadhat, aki tudatában van önnön rabságának.

A szabadság látszata mögött félelmetes az emberi tudatban uralkodó káosz. „Adjatok egy fix pontot és kimozdítom a helyéből a Földet” – mondta Arkhimédész, a görög tudós. Ma nincs fix pont. Minden relatív. De vajon tényleg minden relatív? Tényleg nem létezik Igazság, csak az Én igazságom, tényleg nem létezik Jó csak a Nekem jó, tényleg nem létezik Fény, csak az Én világosságom, tényleg nem létezik Gonosz csak az én gonoszságom? Tényleg nem létezik Isten csak az én-istenem? Isten tényleg halott? Nietzsche már biztos tudja a választ. Ahogyan én is tudom a választ. Az ember meg kellett ölje az Istent önmagában, hogy láthassa: a kozmosz törvényei elpusztíthatatlanok. Vajon mi nagyobb, a törvény, vagy az aki a törvényeket teremtette? Ha a törvény örök, akkor tényleg elpusztíthatom-e a törvényhozót, mikor még a törvényeit sem vagyok képes hatályon kívül helyezni, kiiktatni, megkerülni? Vajon létezhet-e törvény törvényhozó nélkül? Vagy ez is csak a „véletlen önszerveződés” műve.

Számomra itt az anyagelvűség vége. Az anyagelvűség megöli a saját törvényhozóját, törvényeit mégis szentnek tartja, a törvények logikai értelem egységében való megnyilvánulását viszont puszta véletlennek, egész létét pedig véletlenek egybeesésének. Nem hisz semmiben, úgy gondolja Ő az isten, de önmagának is hazudik, mert eközben vallásosabb a vallási fanatikusnál. Imádata tárgya az Anyag. Neki is szüksége van arra, hogy valamiféle transzcendencia legyen életében. Az Istenét önmaga képmására formálja, lelket lehel belé és úgy nevezi: (mesterséges) intelligencia. Aztán azonosul saját istenével. Az Anyaggal. Elméleteket gyárt. Újabb isteni kinyilatkoztatásokat. Vallása: a tudományok. Sajátos módon dogmákat hoz létre. Elnevezi őket természet törvényeinek. Ám amikor valami nem vág össze az univerzum valódi törvényeivel, hajlandó a saját dogmáit is egyik napról a másikra akár belökni a süllyesztőbe. Mindeközben nem veszi észre: amit keres, amit kutat az maga az EGY mely bármennyire oszthatja is magát, EGY marad, de változatlan törvényekkel. Véges fogalmakkal próbálja megérteni a Végtelent, miközben elfelejt Önmagával egyensúlyban lenni, környezetével egyensúlyban lenni, a valósággal egyensúlyban lenni. Így egész alkotása csak önmaga imádata, és a káosz dicsőítése.

A jelenkor embere ebben él.

Teista, ateista, nihilista. Ezernyi megosztó kategóriában milliárdnyi „ista”. Egymást egymás ellenében definiálva. A megosztottság örvényében. Elszakadva EGYmástól, Istentől, Teremtőtől, a Forrástól.

KI A HIBÁS? (dióhéjban)

1. Oligarchák

Mindezt gerjesztik, kihasználják, és a helyzetet tudatosan a maguk hasznára fordítják. Törvények felett állnak, a jelenlegi rendszer igazi tulajdonosai irányítói.

2. Titkos és egyéb társaságok

Háttérhatalmi nyúlványok. Céljaik a vagyon és a hatalom valamint az emberi szellem irányítása, de legfőképpen annak durva manipulálása, félrevezetése, állandó háttérből történő megosztása. (pl. különböző eszmék terjesztésével) Tevékenységük többnyire nehezen bizonyítható, ám nagyobb távlatból tekintve bizonyos folyamatok jól észrevehető folyamatossága, irányítottsága, célirányossága a véletlen egybeeséseket sok esetben kizárja a világtörténelemben, ezért egyértelműen valamiféle konkrét, távlatokban gondolkozó, létező és működő, folytonossággal rendelkező „láthatatlan” mozgatórugókat feltételezhetünk a történések mögött.

3. Állami struktúrák

Amennyiben a polgárok elvesztik a közvetlen ellenőrzést az állam gépezete felett bármilyen okból (nyitott kérdés, hogy egyáltalán birtokolhatják-e azt) az oligarchia és a különböző csoportok munkálkodása teljes mértékben akadálytalanná válik.

4. Vallások egyházak

A vallások és egyházak szerepe igen sokrétű a jelenlegi állapot kialakulásában. Egyrészt a vallások és az egyházak sokszínűségénél fogva, másrészt ennek arányában a világtörténelemben játszott szerepük alapján. Tények: a vallások és hittételeik nem föltétlenül azonosak a transzcendens igazságokkal, törvényekkel. A vallások mindenképpen megosztják az emberi fajt. Ez kiváló alapot nyújt a bármilyen céllal globális vagy alacsonyabb hierarchiákban uralkodni akarók számára, sokszor pusztán csak felhasználva és a vallási szinten materializálva a valódi ellentéteket. A vallásokban található hibákat, emberi gyarlóságokat, paradoxonokat, visszatetszőségeket pedig többszörözött erővel tudják így ezek felhasználni az ezektől függetlenül létező valódi transzcendencia létének és törvényeinek nevetségessé tételére.  (A Teremtővel való kozmikus harmóniára való törekvés, EGYsÉGtudat stb. ellen)

A vallások és hitek nagy része viszont ennek ellenére is többnyire a transzcendens felé irányítja az emberi figyelmet. Sokszor kifejezetten határozott és értékes erkölcsi útmutatásokat nyújtanak az élethez. Rengeteg bölcsességet rejtenek magukban. A mai világrendnek viszont minden olyan eszme, vallás stb. útjában van amely a szellemi létre és bármiféle anyagon túli transzcendens valóságra hívhatja fel a figyelmet.

Ezen írásnak nem célja semmiféle vallások közötti rangsorolás, de világossá szeretném tenni, hogy sajnos a vallások és hitek között is vannak – mindentől függetlenül – olyanok, amelyek már eszmeiségükben is kifejezetten kártékonynak tekinthetőek. (pusztán csak a szeretet mércéjével nézve)

5. Az emberiség

Túl általános és teljesen mesterkélt fogalom ahhoz, hogy használható legyen. Beszéljünk egyénről illetve tömegtudatról. Kérdés: az egyén határozza meg a tömegtudatot, vagy a tömegtudat határozza meg az egyén tudatát? Kölcsönösen. Egy egyénnek a tudatát sok minden befolyásolja: neveltetés, környezet, környezeti hatások, tapasztalatok stb. Ahhoz, hogy valaki, valakik ellenőrizhessék és irányíthassák a társadalomba belenövő egyén tudatát, állandó és folyamatos jelenlétet kell biztosítsanak a társadalom minden rétegében a számukra kedvező tömeg-tudatszint, tudatosság manipuláció által történő formálásához, átformálásához. A hamis tömegtudat előállítása – média, reklám, divat, életérzés-ipar, stb. segítségével – a felnövő generációkat már eleve kondicionálja a manipulátorok által elérni akart tudati szintre, világképre stb. Az egyed egyéni adottságainak, körülményeinek, analitikus érdeklődésének stb. eredményeként természetesen lehetőség nyílik a hamis tömegtudattól való elszakadásra, függetlenedésre. Jelenleg erre az emberiség nagy része képtelen, és ennek következtében tart itt a földi élet ahol tart. Modern kori rabszolgaság. Homo consumericus.

Végkövetkeztetés:

MINDENKI FELELŐS aki még nem ébredt ebből az állapotból meg, de az is aki már tudja, látja mindezt, de továbbra is részt vesz ebben. A hamis tömegtudat tökéletesen jó arra, hogy a felelősség terhét az egyénről a tömegre vagy a „vezetőkre” átterhelje.
Megoldás keresése:

MÉGIS MIT TEHETÜNK? A megoldás nagyon egyszerű.

Vissza kell térjünk a gyökereinkhez. Az EGYhez. Természet, Ember, Isten.

Ne ufóktól, hamis tanításoktól, és ezernyi szemfényvesztéstől várjuk a megváltást. Nem kell feltalálni a spanyol viaszt. Nem a világ működik rosszul, hanem a benne tévelygő ember. Számoljuk fel az illúziót amiben élünk, amit mások nekünk teremtettek, és fedezzük fel újra mindazt, amitől Teremtő Emberek lehetünk: a természetet és éljünk benne, ne uralkodni akarjunk fölötte, az embertársainkat, éljünk velük békességben és ne uralkodni akarjunk fölöttük. Ismerjük fel, hogy mi a jó és mi a rossz, mi az isteni és mi a gonosz, mi a valódi élet és mi a lelket és testet pusztító hamisság. „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.” – mondta Jézus. Nem mondhatok ennél bölcsebbet én sem. Én ebben hiszek. Ne várjunk másokra, kezdjük el magunk cselekedni ezt.

***

Terveztem egy pólót. A múltkoriban azon töprengtem, mennyi felesleges és sokszor kifejezetten kártékony, lélekromboló üzenetű pólót hordanak az emberek. Mi lenne, ha csak olyan pólókat hordanánk, amelyeken örök érvényű üzeneteket helyeznénk el?

Mi lenne, ha akár csak ezt az egy üzenetet is, vinnénk szerte a világba? Mi lenne ha elkezdenénk megélni ezt. Csak ezt az egyetlen egy üzenetet…

Ez lenne ám a valódi mozgalom!

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)

8 hozzászólás a(z) “Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük” bejegyzéshez

 1. Szép írás, gratulálnom kell. Minden lényeges elemére kitértél a témának. Szívlelje meg minden lélekkel rendelkező, de ajánlanám a lélektelenek figyelmébe is. A póló remek ötlet, én is gondolkoztam hasonló megoldáson. (Lehetne honlapot is “reklámozni”, érdeklődést kelteni. Ha készítenél egy kataklizmásat is, szívesen hordani fogom. Az ilyen verbális akcióknak általában nagy sikere van.

 2. Kedves Tamás!

  Széles látókörödön és az emberi érzékenységeden is túlnő az a kreativitás, mellyel kiötölted a pólót.
  Namost így, teljes egész az írásod!

  Mint “öreg motoros” jelzem, hogy kínai piacokon lehetne árulni a magyaroknak, mégpedig angol (eszperantó, latin, ógörög, szanszkrit stb…) fordításban.
  Anyanyelvünkön hozzánk szólót kevesebben viselnék, ugyanis kebelnél szorít!!!

  Mégis, ha lesz belőle magyar feliratos, rendelek utánvéttel 10 db-t.

  Tisztelettel: Borsi István

  • Kedves Nedvig!

   A génmanipulált korcsok tömege = genetikailag módosított biológiai organizmusok, úgy mint növények, állatok. Ezek már körülvesznek minket. (Tömeges méretekben még az emberre tudtommal ez a technológia nincs kiterjesztve, tehát nem embertömegekre céloztam az írásban.) Amit eszünk, azzá leszünk. A fizikai testet tápláló étel is egy szellemiség, tehát senki ne képzelje, hogy az étel nem ugyanolyan szellemi valóság, mint a lélek, csak más a megjelenési formája, és az érzéki volta. Az elfogyasztott étel közvetlenül hat a lélekre és a tudatra, mely hatást legkönyebben a fizikai testen figyelhetünk meg.

 3. “MINDENKI FELELŐS aki még nem ébredt ebből az állapotból meg, de az is aki már tudja, látja mindezt, de továbbra is részt vesz ebben.”

  Nagyon nehéz nem részt venni. Rá vagyunk kényszerítve, hogy részt vegyünk, mert különben még büntetnek is, vagy teljesen bolondnak néznek. A túlnyomó többség -én úgy látom- még élvezi is ezt a sötét állapotot. Elégedettek és nem veszik észre, hogy káosz van, hogy mindez, amiben élünk, élnek hamis, önpusztító. Sem iskolai, sem baráti összejöveteleken már nem tudok úgy részt venni, hogy a látottak és halottak után ne legyek teljesen magam alatt, már ott helyben. Szólni, beszélni nem lehet, mert ha a nézeteimről vallok, kritizálok akkor olyan szemmel néznek rám, mintha megőrültem volna. Teljes káosz van a környezetemben -ami a többségnek a rendet jelenti.

  • Átérzem, egyetértek veled. Sokak választása a sötétség, de talán csak azért, mert elfeledték, hogy az isteni út a szeretetben fénylik fel a maga teljességében. A sötétség a fény hiánya, de a teljesség része, amint a szeretet hiánya az a vákuum, melyben a félelem, gyűlölet, gonoszság, erőszak stb. félelmetes valósággá fejlődhet. Mindig van választás, de az EGYetlen Valóság: a Szeretet meglátása, csak a félelemtől megtisztult szívvel lehetséges.

   • A legnagyobb sötétségben egyetlen szál gyufa lángja is feltűnő. Tartós is maradhat ez Fény, ha gyújtatlan gyertyára talál.

    Megjelenek ebben a világban. Csak kontraszttal tehetem. Nekem nem az ellenfelem, hanem csak az árnyékom a Sötét.
    De időnként jól esik hátat fordítani neki.

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.