Gondolatok egy Új Világról

Amit most olvasol, kérlek ne hidd el. Annyi mindent akarnak elhitetni a mai korban veled, hogy kérlek tartogasd a hited a szebb időkre. Azokra az időkre, amikor a hit nem más lesz, mint az az igazság, amelyhez bárki hozzáférhet. Amit most olvasol gondold végig, és döntsd el magad, mi az amit igaznak érzel belőle.

A Forrás létezik, és megtalálható, felfedezhető. Mi emberi lények, csodálatos teremtmények vagyunk, de fájdalmas látnunk, hogy a tudatunk miként hagytuk lezülleszteni az évezredek alatt. Hogy történhetett? Sem a bölcseletek, sem az iskolák, sem az egyetemek, sem a könyvek nem adhatják meg a választ erre a kérdésre. A választ önmagunkban kell keresnünk.

A mai világunkban egy biztos: semmi sem az aminek látszik. Egy gyilkos, hazug és hamis gondolkodás mindent relatívvá tett benne. Mindent ami érték és ami összetartotta. Azt sugallják, hogy minden rendben, ez a természet, a fejlődés rendje. De a fejlődés rendje vajon tényleg az, ami elpusztítja önmagát, vagyis az életet? Ha szétnézünk magunk körül azt látjuk, hogy az a kép, amit a mai közgondolkodás terjeszt a világról, valahogy nem esik egybe a valósággal. A mai világ egyenesen tart a pusztulásba. De vajon tényleg így van ez is, vagy ezt is csak sugallni akarják nekünk, hogy teljesen elveszítsük a reményt a változásra? Vajon létezik-e kiút ebből a borzalmas káoszból amit azok szítanak akik uralkodni akarnak az emberiségen?

Igen van. Először is újra meg kell tapasztalnunk az ősi, örök alkotó erők világformáló létét. Ezt bármelyikünk megtapasztalhatja csak kutatnia kell és őszintén megnyitnia önmagát. Rengeteg mozaik szükséges ahhoz, hogy kialakuljon a kép. Ami koránt sem tökéletes, vagy teljesen igaz, de egy újfajta tudatosság hatja át és vezérli. Ez pedig az az ősi tudatosság, hogy a világot mi teremtjük, melyet számtalan ok miatt (ami mind az emberi dominancia és uralkodási vágyra vezethető vissza) elveszítettünk. Azoknak pedig akik uralkodni akarnak az emberi lény felett, soha nem lesz érdekük mindezt felfedni előttünk. Soha nem fogják elárulni nekünk, milyen csodálatos lehet az az Emberi Lény, mely egy kozmikus tudattal rendelkezik és nem egy primitív, önző, egocentrikus hamis egóval. Mit jelent a hamis egó fogalma? Azt az énképet, melyet a mai torz világkép formál, és amely egyedül csak önmagát teszi a lét középpontjába. Nem ismeri a Forrást, nem tudja honnan és hová tart. Képtelen másokkal együtt cselekedni végtelen egoizmusában. Nem képes közösségben, EGYben való tudatra, létezésre, cselekvésre, mert gyökértelen, sodródó, és céltalan egoizmusában vergődik. Oda sodródik, ahová a pillanatnyi érdek viszi. Sokan azt hiszik, hogy mindezért csak a társadalmak vezetői a felelősek. De ez nem igaz. A mai világ társadalmainak azért vannak olyan vezetőik amilyenek, mert a társadalom nagy része olyan mint a vezetők. Csak önző, egoista, agresszív többség tűrhet meg önző, agresszív egoista vezetőket a nyakán. Az embernek az igazi, teljes és alkotó léthez két alapvető dologra van szüksége: az egészséges énképre és a kozmikus Együvé tartozás tudatára. Mert minden ember azért születik a Földre, hogy tanuljon és alkosson. Az önmaga értékeivel tisztában lévő én, amelyet nem a dominanciavágy hajt, hanem az univerzális alkotási és együttműködési vágy igazából csak akkor tud kiteljesedni, ha ráébred a kozmikus Együvé tartozás tudtára. Ezt ma a lélektan kollektív tudatalattinak nevezi. Csak mosolyogni lehet ezen, mert úgy tálalják mint valami nagy felfedezést, azt az ismeretet amit az ősi, nem e jelenlegi hamis éntudattal rendelkező emberiség, a mi őseink valamikor természetes ismeretként kezeltek. Mai világunkban az ősi közösségeket szétrombolták, és a reklámok agymosásától az álliberális gondolkodás romboló filozófiájáig a „mindent megérdemlő” egyént tették a központtá. Az ősi értékek a gúny tárgyaivá váltak. A társadalom, a nemzetek alapjait képző sejt a család, a közösség relatív fogalommá vált. Azt igyekeznek elhitetni velünk, hogy mindezek elavult, idejét múlt értékek. De valójában egyre többen érezzük a hazugságot. Az emberi lélekben mélyen belé vannak kódolva az ősi igazságok. Azok, melyek nem relativizálhatóak. Ha valaki eljut az igazságig, a Forrásig, akkor valójában vele kapcsolódik össze, megváltozik és megnyílik a tudata az örök értékekre, ekkor kezdi teljesen másként megélni emberi voltát. Az Emberi Lény előtt ekkor nyílik meg az Univerzum és ekkor tud ráébredni az ő valódi értékére, szerepére és fontosságára. Ettől arrafelé, ha mindezzel élni tud, az egész élete megváltozik. Látni fogja, hogy az Univerzum lényege maga az Élet, az a végtelen kifogyhatatlan csodálatos teremtő Energia (Szeretet) melyben minden értelmet nyer. Az intelligencia ugyanis képtelen a valódi teremtésre szeretet nélkül. A szeretet intelligenciája az, ami valóban képes teljes mértékben átformálni bármit. Az intelligencia szeretet nélkül nagyon könnyen csak pusztításra képes, amint erre mai haldokló világunk az élő példa, hogy egy képzavarral éljek. Ne féljünk, és ne dőljünk be az újabb hazugságoknak, mert nem a Földünk fog elpusztulni, csak ez az értékválságban vergődő emberi tudat, a hamis, eltorzult, ősi értékektől elszakadt embertípus, ami ezt a torz világot létrehozza és fenntartja. Úgy érzem, és erre egyre több jel mutat, hogy egy új, hatalmas korszak elején állunk, amely sokak számára láthatatlan, a mostani kor haldoklása és borzalmai miatt. De az ébredés, az újjászületés már megkezdődött. A „sejtek” újra össze fognak kapcsolódni, hogy egy új életet alkossanak. Emberi közösségeket. Kozmikus nemzetséget. A magokat már elvette a Nagy Földműves. Az atomizált világ, a maga zűrzavarával és apokaliptikus voltával már elindult az új tudatosság egyesítő útján. Ebben mi magyarok fontos szerepet játszunk, bármennyien is akarják elhitetni velünk, hogy kicsik vagyunk, jelentéktelenek és pótolhatóak. Aki mindezt elhiszi, az valóban azzá is válik, mert képtelen felfedezni a Forrást és ez által csodálatos emberi voltát. Sejteket kell építsünk, új közösségeket. Az az embertípus, amely most uralja a Földet, meg kell szűnjön. Az ember képes a változásra, ha felismeri, hogy a brutalitás, gyűlölet, a dominanciavágy, az önzősége, és megosztottsága megszüntethető. Önmaga megváltoztatásával. Sok embertársunk ezt lehetetlennek tartja. Mert nem hisz a változásban és nem is akarja azt. De mi is a hit?

A hit nem más, mint az amikor az ember elkezdi működtetni a saját isteni eredetű teremtő tudatát. Ha mindezt többen tesszük egy közös cél érdekében, akkor következhet be a hit hegyeket mozgató ereje. A pozitív változás. Az a változás, mely által visszatalálhatunk az ősi gyökerekhez, a Forráshoz.

El kell jöjjön az a kor, amikor a Földön olyan nemzedékek élnek majd, akiknek ha elmesélik az emberiség történetének eme sötét fejezetét, nem fogják el sem hinni, hogy csodálatos emberi lények, hogy élhettek így, ilyen hatalmas sötétségben. Ahhoz viszont, hogy bármilyen változás bekövetkezhessen, először is magának az emberi tudatosságunknak kell gyökeresen megváltoznia. Mindenki maga kell rátaláljon az igazságra. Nincs semmiféle forradalom, aminek értelme lehet, csak egyedül az emberi tudatosság csendes forradalmának. Egyedül ez teremtheti meg azt az új, valójában ősi értékeken álló világot, melynek középpontjában a hamis egójától megszabadult, teremtő énképpel és Együvé tartozás tudattal (egységtudat) rendelkező Ember áll. Az az Ember, aki az Univerzum törvényeivel él harmóniában önmagával, társaival és környezetével. Amely olyan társadalmat alkothat, ahol nincs többé erőszak, brutalitás, agresszió, háború és dominancia, mert az alkotó sejtek tudata ezt soha nem tudná létrehozni. Ennek a társadalomnak a központjában pedig a szeretet intelligenciája áll majd, mely az emberi tudatot vezérli és áthatja és így egy egyre tökéletesebb építményt alkot: egy olyan társadalmat melynek középpontjában a Teremtő Ember a legnagyobb érték. Ősi magyar nyelvünkben nem létezett szerelem és szeretet különválása. A kettő egy volt és a szerelem (szerelmetes) szót használtuk. Aztán jött az a hamis kor, ami szétválasztotta a gondolkozásunkban. Miért fontos ez? Mert nyelvünkben csodálatosan vannak kódolva az évezredes üzenetek: tűz, víz, levegő, föld. A négy ősi elem. A megújuláshoz az ötödik is szükséges, az ötödik: a szer-elem.  Szeretet nélkül nem létezhetnek valódi közösségek.
A világot mi magunk teremtjük a tudatunkkal. Ezért nagyon fontos a tudatunk minősége. Ezért nagyon fontos, hogy ráébredjünk arra a valóságra, melyet nem mások irányítanak, és manipulálnak a mi jóra való passzivitásunk kihasználása által pusztán egyetlen céllal, hogy uralkodhassanak felettünk. Az ébredés szükségszerű ha meg akarjuk érteni azokat a változásokat, melyek világunkat egyre láthatóbb módon formálják. Ennek aktív részesei lehetünk akkor, ha rádöbbenünk, hogy a minket körülvevő valóság – melyet erőszakkal, brutalitással, hatalomvággyal, emberi önzőséggel és arroganciával emberek által generált negatív eredőjű erők táplálnak – csak egyetlen célt hivatott szolgálni: elválasztani minket egymástól, és az Univerzum alapigazságától, hogy mindannyian Egyek vagyunk a teremtésben.

A változást és a problémák megoldását folyamatosan egy rajtunk kívül álló illuzórikus megváltástól várjuk, vagy egész egyszerűen anyagelvűségünknél fogva képtelenek vagyunk rátalálni arra az igazságra, hogy a jelenlegi torz valóság nem örök és nem önmagától értetődő, tehát megváltoztatható. Nem csak hogy megváltoztatható, hanem a tevékeny részvételünkkel alakítható.  A legtöbb ember számára viszont könnyebb elképzelni a hollywoodi tudatipar hipnotikus katasztrófafilmjei által szándékosan kreált, irányított és felhasznált borzalom, félelem, és rettenet energiáinak valóra válását, mintsem azt, hogy a béke, az egymás iránti kölcsönös tisztelet és szeretet (a szer-elem) megteremti azt a világot, melyre minden jószándékú ember vágyik. Az emberi tudat manipulációja napjainkban hihetetlen méreteket öltött. Az emberiség valódi urai tudták jól minden korban, hogy csak a megosztás és a félelemkeltés az ami által uralkodhatnak. Ez viszont nem lehetséges akkor, ha az egyének kozmikus tudattal rendelkeznek. Ez a kozmikus tudat ugyanis a Teremtéssel kapcsol minket össze, és megmutatja számunkra a valódi emberi kiteljesedés útját, mely az egységtudat megismerésével lehetséges. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az ébredés. A ráébredés arra, hogy a valóság egészen más, mint amit elhitetnek velünk, és az Új Hamis Világrend soha nem fog megvalósulni ha mi, a tudatos emberek elkezdjük kozmikus tudatunkkal, közösen felépíteni az Új Világot. Azt az új világot, mely az ősi világ univerzális örök értékein alapul, mert visszatér a valódi értékek forrásához. A SZERETET Forrásához.

Ne feledjük: „A magyar a Tudást, mint Szakrális Égi Tant vivők közösségének a neve. A magyarság nem faji kérdés: lélekminőség és jellem. (Mag népe)”

The following two tabs change content below.
FJT
Az oldalon található gondolatok mellőznek mindennemű konvencionalitást, ezért bárki olvassa őket, kérem tartsa szem előtt, hogy kinek nem inge ne vegye magára, kinek nem dolga ne járjon utána és fordítva. Írójuk nem tagja semmilyen földi szerveződésnek, vallásnak vagy spirituális irányzatnak, sem a materialista-tudományos sem a vallásos-spirituális világképet nem vallja magáénak, közléseit nem bennük értelmezi. Igyekszik ama nézőpont megjelenítésére, mely érzékeli mindkét világképet, ám valósága nem reked meg egyikben sem, hanem - azt magában foglalva de mégis meghaladva - egy teljesebb valóságkép közvetítését kísérli meg. Bármilyen esetleges áthallás, egybecsengés, más létező gondolati építményekkel nem szándékos, pusztán egy adott logikai fonál, intuitív valóságkép megjelenítésének eredménye.
FJT

Latest posts by FJT (see all)

Egy hozzászólás a(z) “Gondolatok egy Új Világról” bejegyzéshez

 1. Elég volt Tőled egy szikra, ami a nevezett írás által eljutott ma hozzám.

  Így találnak egymásra, talál az EGY MÁSra (most Ta-másra) a szétszóródott írmagok.
  Úgy érzem, összetartozunk.
  Azt tapasztalom, hogy szaporodnak a világban az EGYügyűek. Én Az Vagyok.
  Örülök, hogy az internet olyan, mint a nagy folyók vize. Belé öntenek ugyan minden féle szemetet, de az Élet ismét belakja azt, a felszíntől a mélységig.

  Örömmel veszem fel Veled a kapcsolatot, ha igényled.
  A blogodon lévő kínálataidat majd később nézem át.

  Tisztelettel üdvözöl, akit Borsi Istvánnak hívnak.

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.